Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

Komunikat

2 lipca ruszyła kolejna (trzecia w tym roku) edycja prac społecznie użytecznych.
Prace społecznie użyteczne to jeden z instrumentów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP bez prawa do zasiłku oraz korzystających z pomocy społecznej. Podstawą realizacji zadania są przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2447).
W Jaworznie organizatorem przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta.
Od kwietnia br. na tę formę wparcia MOPS skierował do placówek oświatowo-wychowawczych (szkół, przedszkoli), stowarzyszeń z terenu Jaworzna oraz jednostek organizacyjnych miasta 42 osoby (w tym 5 uczestników Programu Aktywizacja i Integracja).
Poza pracami społecznie użytecznymi MOPS jest również organizatorem robót publicznych. Osoby zatrudnione w ramach tej formy przez MOPS zostają objęte nadzorem w większości przez szkoły z terenu Jaworzna w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w przechodzeniu przez jezdnię (w okresie trwania roku szkolnego). Od początku roku do 22 czerwca przy przejściach dla pieszych w obrębie szkół pracowało 17 osób. W oparciu o roboty publiczne relizowane jest również zadanie obsługi miejsc czasowego parkowania zlokalizowanych w pobliżu Muzeum Miasta Jaworzna oraz zapewnienie porządku i czystości w budynku przy ul. Północnej 9b (od początku roku do chwili obecnej - 5 osób).
Wszystkie osoby zatrudnione w ramach robót publicznych zostały skierowane przez PUP na podstawie art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
W bieżącym roku została zrealizowana również jedna edycja Programu Aktywizacja i Integracja (zajęcia z zakresu integracji społecznej połączone z udziałem w pracach społecznie uzytecznych).
Wzięło w niej udział 5 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z III profilem pomocy.
Wszystkie wymienione powyżej formy aktywizacji realizowane są w ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworznie.
Obecnie realizowana jest druga edycja Punktu Integracji Społecznej i Zawodowej (PISiZ). Bierze w niej udział 6 osób. W pierwszej edycji, zakończonej 15 czerwca br., uczestniczyło 10 osób.
Oferta działań podejmowanych w PISiZ-ie kierowana jest do wszystkich osób mających trudności w poruszaniu się po rynku pracy (bez względu na status czy fakt zarejestrownania w PUP).
Od 1 czerwca br. w Dziale Reintegracji Społecznej i Zawodowej, odpowiedzialnym za realizację powyższych zadań, działa Zespół Pracy Socjalnej, który wspiera osoby bierne zawodowo poprzez prowadzenie systematycznej pracy socjalnej w oparciu o sporządzonę diagnozę.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl