Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Mops Jaworzno
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

AKADEMIA WŁASNEGO ROZWOJU?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie od 01 stycznia 2016r. realizuje projekt „AWR – Akademia Własnego Rozwoju w Jaworznie”. Projekt jest realizowany w Partnerstwie z Ośrodkiem Wpierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie. Cel główny projektu obejmuje zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej w Jaworznie jak i ułatwienie klientom pomocy społecznej dostępu do form aktywnej integracji. Grupę docelową projektu stanowią osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu ustawy, którzy jednocześnie znajdują się w wieku aktywności zawodowej, głównie osoby z dysfunkcjami związanymi z niepełnosprawnością. Główne zadania w projekcie będą realizowane poprzez indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb uczestników i uczestniczek projektu w ramach realizacji wsparcia obejmującego aktywną integrację, zgodną m.in. ze ścieżką realizacji PAI (m.in. grupy wsparcia, indywidualne konsultacje ze specjalistami, aktywizacja zawodowa), KGR (m.in. organizacja KGR, wsparcie ze strony asystentów rodziny, zajęcia o charakterze aktywizująco - zawodowym), wsparcie ukierunkowanego głównie na aktywizację społeczno – zawodową osób młodych (m.in. organizacja warsztatów dla Młodzieży, grup wsparcia, wyjazdów w ramach animacji lokalnej, indywidualnych konsultacji ze specjalistami), PISiZ skierowana dla osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń ośrodka (m.in. grupy wsparcia, warsztaty z Psychologiem, zajęcia z terapeuty ds. uzależnień, indywidualne konsultacje z doradcą/psychologiem/pedagogiem/prawnikiem). Wskaźniki planowane do osiągnięcia w trakcie realizacji projektu zakładają realizację szeroko pojętej ścieżki aktywnej integracji, która prowadzić będzie do osiągnięcia efektywności społeczno zatrudnieniowej zarówno w aspekcie społecznym jak i zatrudnieniowym. Okres realizacji projektu obejmuje 01.01.2016 – 31.12.2017. W ramach realizacji wskaźników głównych zakłada się monitorowanie: liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu oraz liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 : Oś priorytetowa IX : Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Podddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe.

Dane kontaktowe do biura projektu :

Lider projektu : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Dyrektor projektu – Wiesława Szadkowska
Specjalista ds. administracyjnych – Monika Dworak
Specjalista ds. integracji społecznej i zawodowej – Patrycja Drobniak – Wasilewska
Dział Strategii i Projektów Społecznych – ul. Grunwaldzka 235 - IV piętro - Tel. 32 618 18 39
e-mail : awr@mops.jaworzno.pl

Partner projektu : Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie
Specjalista ds. integracji społecznej i zawodowej – Zdzisława Garbat, Anna Garbat
Ul. Grunwaldzka 235 – II piętro – Tel. 32 615 09 78 (III piętro, pok. 310, 313)

„AWR – Akademia Własnego Rozwoju w Jaworznie”

 1. PARTNER PROJEKTU : Ośrodek Wpierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie
 2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU : 01.01.2016 – 31.12.2017
 3. DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE : 958 783,00 PLN
 4. WARTOŚĆ PROJEKTU : 1 127 980,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl


Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie! Pobierz i dopytaj w biurze projektu lub u Pracownika Socjalnego o szczegóły!

Zapraszamy

 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie „AWR - Akademia Własnego Rozwoju w Jaworznie” - (pobierz plik .PDF)
 2. Oświadczenie - dotyczy osób uczestniczących w warsztatach jazdy konne - (pobierz plik .PDF)
 3. Rezygnacja Z udziału w projekcie - (pobierz plik .PDF)
 4. Formularz rekrutacyjny - (pobierz plik .PDF)
 5. Formularz rekrutacyjny - młodzież - (pobierz plik .PDF)
 6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - (pobierz plik .PDF)
 7. Oświadczenie - dt. przetwarzania danych osobowych w ramach projektu - (pobierz plik .PDF)
 8. Oświadczenie - o nie korzystaniu - (pobierz plik .PDF)
 9. Oświadczenie - samodzielny powrót - (pobierz plik .PDF)
 10. Oświadczenie - (pobierz plik .PDF)
 11. Oświadczenie - wskaznik efektywnosci społeczno-zatrudnieniowej - (pobierz plik .PDF)
 12. Oświadczenie - wskaznik efektywnosci społeczno-zatrudnieniowej gr. I-III - (pobierz plik .PDF)
 13. Karta kandydata do udziału w projekcie - (pobierz plik .PDF)
 14. Harmonogram wsparcia AWR 2016 - (pobierz plik .PDF)

logo EFS

Projekt i realizacja: DevSpace.pl