Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Od 1 stycznia 2016 roku po raz kolejny w Jaworznie realizowany jest w formie powierzenia zadania publicznego przez Prezydenta Miasta Jaworzna program: Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Podmiotem odpowiedzialnym za jego realizację jest Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie.

Osoby niepełnosprawne, pragnące samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, napotykają szereg barier utrudniających im to zamierzenie. Są to bariery architektoniczne, trudności w korzystaniu z komunikacji miejskiej, ograniczenia sprawności ruchowej, trudności w komunikowaniu się, niepełnosprawność umysłowa. Rodzina osoby niepełnosprawnej często nie jest w stanie zapewnić jej pomocy w potrzebnym wymiarze. Stąd rodzi się potrzeba zaoferowania osobom niepełnosprawnym profesjonalnego wsparcia, dzięki któremu wzrosną ich możliwości samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb.
W odpowiedzi na zaistniałe potrzeby po raz kolejny Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej (AON) jest realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia b.r.
Jego głównym celem jest aktywizacja i uspołecznianie osoby niepełnosprawnej, poprzez:

 • wspieranie jej w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • umożliwianie uzyskania jak największej samodzielności życiowej,
 • pomaganie w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
 • ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

Program skierowany jest do dzieci od 3 do 18 r. ż. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz osób dorosłych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnoprawności (znacznym lub umiarkowanym) lub grupę inwalidzką ( lub II), będących mieszkańcami miasta Jaworzna.
Usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej są realizowane na terenie miasta Jaworzna, przez 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 23.00.

Do zakresu usług podstawowych asystenta należy wspomaganie osoby niepełnosprawnej:

 • w nauce orientacji przestrzennej miasta oraz w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej,
 • w wyjściu, pobycie (jeżeli zachodzi taka konieczność), powrocie oraz dojazdach w wybrane przez beneficjenta miejsca (np. dom, praca, szkoła, kościół, lekarz, urzędy, sklep, znajomi, rodzina, itp.),
 • w wyjściu, pobycie (jeżeli zachodzi taka konieczność), powrocie oraz dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
 • w wyjściu, pobycie (jeżeli zachodzi taka konieczność), powrocie oraz dojazdach na kursy i szkolenia zawodowe
 • podczas robienia zakupów pod warunkiem czynnego w nich uczestnictwa beneficjenta (asystent może pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo: do 5 kg),
 • przy odbiorze beneficjenta z dworca kolejowego, przystanku autobusowego i dotarciu w wybrane miejsce,
 • w załatwianiu spraw urzędowych (np.: dotarcie z beneficjentem do urzędu/banku i dyskretna pomoc w kontaktach z urzędem/bankiem),
 • podczas wizyty u lekarza/na badaniach,
 • w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert, itp.,
 • w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i in. (udział asystenta w treningach i zajęciach sportowych możliwy jest tylko po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem),
 • sporadycznie w domu podczas nieobecności rodzica/opiekuna prawnego spowodowanej wyższą koniecznością życiową (załatwienie sprawy urzędowej, wizyta u lekarza, zdarzenie losowe np.: pogrzeb) - pełnienie opieki nad nim, pomoc w nauce, rozwój zainteresowań, spędzanie czasu wolnego, pomoc w czynnościach dnia codziennego (gotowanie, sprzątanie, itp.), a w przypadku beneficjenta samotnie żyjącego - pomoc w czynnościach dnia codziennego (gotowanie, sprzątanie, itp.) przy aktywnym współudziale osoby niepełnosprawnej.

Jeśli wymaga tego sytuacja i stan zdrowia beneficjenta, asystenci świadczą usługi towarzyszące do zakresu usług podstawowych, wymienionych w pkt 2, tj.:

 • pomoc w ubieraniu się,
 • pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych,
 • pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku lub/i napoju,
 • pomoc w załatwianiu spraw życia codziennego (zakupy) i urzędowych w imieniu beneficjenta.

Usługi asystenckie wspierające aktywność beneficjenta realizowane są w pierwszej kolejności. Asystent nie sprząta i nie gotuje.

Korzystanie z usługi AON jest bezpłatne. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem usługi Asystenta (np. bilety do kin, muzeów, teatrów itp.) z wyjątkiem opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej przez Asystenta ponosi osoba korzystająca z usługi.
Jedna osoba niepełnosprawna może korzystać z pomocy AON jeden raz w tygodniu, w podstawowym czasie jednorazowej usługi 2 godz.

W celu skorzystania po raz pierwszy z usług AON należy:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny od stycznia b.r. na stronie internetowej PSOUU Koło w Jaworznie: www.psouujaworzno.org.pl lub w siedzibie PSOUU: Jaworzno, ul. Chopina 19, w godz. od 8.00 do 15.00),
 • dostarczyć w/w formularz wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia/decyzją ZUS, do siedziby PSOUU Koło w Jaworznie za pomocą poczty na adres siedziby Stowarzyszenia, poczty elektronicznej (aon@poczta.onet.pl) lub osobiście.

Zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 9.00 do 15.00. Za wiedzą i zgodą osoby niepełnosprawnej zgłoszenia będą przyjmowane także za pośrednictwem innych podmiotów (np.: rodzina, znajomi, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, asystenci osób niepełnosprawnych).
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz przedstawienia kserokopii aktualnego/aktualnej orzeczenia/decyzji ZUS podczas pierwszego kontaktu asystenta z osobą niepełnosprawną.

Wszelkie informacje dotyczące usług AON udzielane są pod numerem: 32/616 35 89, w godz. od 8.00 do 14.00 lub mailowo(aon@poczta.onet.pl).

Do Pobrania:

 1. Regulamin - AON 2016 - (pobierz .PDF)

Projekt i realizacja: DevSpace.pl