Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie w związku z wejściem w dniu 31 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z pandemią COVID-19 , informuje, że:

  1. ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYNĘŁA POMIĘDZY DNIEM: 8 GRUDNIA 2019 R., A 8 MARCA 2020 R. - zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu ni epełnosprawności. Warunkiem jest, żeby w tym terminie (tj.: pomiędzy 8 grudnia 2019 r., a 8 marca 2020 r.) osoba zainteresowana (lub przedstawiciel ustawowy dziecka) – wystąpiła do właściwego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o ponowne wydanie orzeczenia. „Wydłużenie” ważności orzeczenia nie wymaga wydania zaświadczenia.
  2. ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYWA PO DNIU 8 MARCA 2020 R. - zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. „Wydłużenie” ważności orzeczenia nie wymaga wydania zaświadczenia.
  3. KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYWA W TERMINIE WSKAZANYM W PKT. 1 I 2 - zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. „Wydłużenie” ważności karty parkingowej następuje z mocy prawa.
  4. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA PRZEZ OSOBĘ ZAINTERESOWANĄ / PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ - w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii – jeżeli lekarz (przewodniczący składu orzekającego / członek powiatowego zespołu) uzna złożoną dokumentację medyczną za wystarczająca do wydania oceny bez konieczności badania – skład orzekający (lub członek powiatowego zespołu) może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego2 .
  1. Art. 15h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568);
  2. § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r. poz. 534).

Do pobrania:

Projekt i realizacja: DevSpace.pl