Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Mops Jaworzno
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH DLA OBYWATELI UKRAINY

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z toczącymi się działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukarainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583) będą mogli ubiegać się o świadczenia rodzinne,o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Warunkiem ubiegania się o świadczenia rodzinne jest posiadanie numeru PESEL przez osobę składającą wniosek oraz dzieci, a także wpis do rejestru Straży Granicznej. Nadanie numeru PESEL wraz z symbolem UKR jest potwierdzeniem wpisu do rejestru Straży Granicznej.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest na wniosek i przysługuje od miesiąca złożenia wniosku nie wcześniej niż od miesiąca, w którym obywatel ten został wpisany do rejestru Straży Granicznej.
Świadczenia rodzinne przyznawane są na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wyjątek stanowi ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, gdzie przy ustalaniu dochodu rodziny nie uwzglednia się członka rodziny, który zgodnie z oświdczeniem osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioski i załączniki do wniosków są sporządzone i muszą być wypełnione w języku polskim, co wynika z ustawy o języku polskim, zgodnie z którą językiem urzędowym w Polsce jest język polski.
Rekomendowane do wykorzystania przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wzory wniosków i załączników zamieszczone są na stronie internetowej MRiPS pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019
Dodatkowo wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych są również dostępne na stronie www.mops.jaworzno.pl w zakładce ŚWIADCZENIA RODZINNE oraz w formie papierowej w siedzibie MOPS przy ul Północna 9b (wejście główne).
W celu usprawnienwia komunikacji pracowników organu właściwego z obywatelami Ukrainy ubiegającymi się o świadczenia rodzinne oraz wsparcia obywateli Ukrainy w procesie wypełniania i składania wniosków o świadczenia rodzinne w języku polskim, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało tłumaczenie wniosków o świadczenia rodzinne wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukarainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-rodzinne-dla-obywateli-ukrainy

Do pobrania:

Projekt i realizacja: DevSpace.pl