Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020 | Oś priorytetowa IX | Działanie 9.2 | Podziałanie 9.2.5Informacja o realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych
w ramach konkursu Nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-211/17Cel główny projektu obejmuje zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym, osobom i ich otoczeniu, poprzez zwiększenie/udostępnienie możliwości korzystania z usług społecznych umożliwiających osobom niezależne życie w środowisku lokalnym poprzez zorganizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną poprzez usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.


Grupę docelową stanowią Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie (osoby spokrewnione lub niespokrewnione, z najbliższego środowiska, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej wsparciem w projekcie mogą być objęte tylko i wyłącznie osoby niesamodzielne ze względu na wiek. Za osobę niesamodzielną ze względu na wiek uznaje się osobę nieaktywną zawodowo w wieku 60+, która wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Podstawowe czynności dnia codziennego to m.in.: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych.


Główne zadania w projekcie będą realizowane poprzez wsparcie dostosowane do potrzeb uczestników projektu w ramach realizacji wsparcia obejmującego zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych, szczególnie do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego zgodnie z ust. o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.Projekt realizowany będzie w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. na terenie Miasta Jaworzna.


Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 32 618 18 39 lub 32 618 18 72.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl