Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

PROCEDURA

 1. Od dnia 06.10.2020 r. pracownicy MOPS-u wykonują zadania w siedzibach działów Ośrodka w systemie rotacyjnej pracy zdalnej.
 2. Procedura administracyjna związana z przyznawaniem świadczeń pieniężnych jest realizowana w sposób korespondencyjny (poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, urna na wnioski i wymagane dokumenty).
 3. Interesanci, którzy mają do załatwienia pilne sprawy, wymagające osobistego stawiennictwa mają do dyspozycji pokój nr 8 ( znajdujący się przy tylnym wejściu do budynku.) w wyznaczonych godzinach (poniedziałek – środa: 10.30 – 11.30; czwartek: 11.00 – 12.00; piątek: 10.30 – 11.30) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i ustaleniu godziny spotkania z pracownikiem Ośrodka.
 4. W sposób analogiczny funkcjonują działy MOPS-u:
  • przy ul. Grunwaldzkiej 235 (Dział Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi, Dział Aktywizacji i Wsparcia Rodziny, Dział Reintegracji Społecznej i Zawodowej)
  • przy ul. Inwalidów Wojennych 14 (Dział Pieczy Zastępczej, Dział Świadczeń Pieczy Zastępczej)
  • przy ul. Jagiellońskiej 9 (Dział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)
  • przy ul. Kolbego 20 (Dział Wsparcia i Aktywizacji Osób Bezdomnych)

ŚWIADCZENIA FINANSOWE

 1. Wszystkie świadczenia finansowe (wychowawcze- 500+, rodzinne, alimentacyjne) są wysyłane na konto lub przekazem pocztowym w przewidzianych prawem terminach. Nowe wnioski są realizowane na bieżąco.
 2. Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe, celowe) są wysyłane na konto lub przekazem pocztowym w przewidzianych prawem terminach. Odstępuje się do odwołania od procedur przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Nowe wnioski są realizowane na bieżąco.

POMOC RZECZOWA

  MOPS dostarczy ciepły posiłek, produkty żywnościowe, lekarstwa – osobom, które nie są w stanie sobie ich zapewnić własnym staraniem lub przy pomocy rodziny czy sąsiadów.
  MOPS przystąpił do realizacji rządowego programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Pomoc w ramach tego programu polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły spożywcze, środki higieniczne i zakup leków seniorom w wieku 70 lat i więcej, a w szczególnych sytuacjach poniżej 70 roku życia, którzy zdecydowali się pozostać w domu w okresie epidemii.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

  MOPS w sposób ciągły świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którym rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Opiekunki m.in. zaopatrują te osoby w żywność, realizują recepty, pomagają w załatwianiu spraw urzędowych, wykonują czynności higieniczne, podają leki, karmią, dostarczają ciepłe posiłki z Jadłodajni Miejskiej. Wnioski o taką pomoc będą realizowane na bieżąco.

ŚWIADCZENIA PFRON

 1. Na bieżąco są realizowane zadania: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (w szczególności dofinansowanie do zakupu pieluchomajtek, aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, protez, ortez).
 2. Na bieżąco realizowany jest program Aktywny Samorząd, w ramach którego udziela się pomocy finansowej za środków PFRON w zakresie:
  • pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie głównie czesnego),
  • likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (np. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, dofinansowanie oprzyrządowania samochodów, dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego, dofinansowanie zakupu wózka elektrycznego).
 3. Przystąpiono do realizacji wniosków w ramach Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. W ramach tego zadania pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
 4. Programy te obsługiwane są w dużym zakresie zdalnie, przy pomocy platformy internetowej SOW – system obsługi wsparcia.

POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH

  Do Noclegowni i Schronisk dla osób bezdomnych dowożone są ciepłe posiłki i suchy prowiant (śniadania i kolacje) z Jadłodajni Miejskiej.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I OŚRODKI WSPARCIA

 1. Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienne Domy Pomocy, Kluby Seniora, Ognisko Wychowawcze działają z wyłączeniem osobistego udziału uczestników i podopiecznych. Pracownicy tych ośrodków i instytucji udzielają wsparcia swoim podopiecznym w środowisku ich zamieszkania.
 2. Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej działa w sposób ciągły i całodobowy. Dom jest zamknięty dla osób odwiedzających.

JADŁODAJNIA MIEJSKA

 1. Jadłodajnia Miejska sprzedaje posiłki w systemie na wynos od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 15.00 w opakowaniach jednorazowych ze szczególnym zachowaniem środków ostrożności.
 2. Jadłodajnia Miejska przygotowuje posiłki dla Noclegowni i Schronisk dla osób bezdomnych, dla pensjonariuszy dziennych domów pomocy społecznej, dla realizacji usług opiekuńczych (posiłki zabierane przez opiekunki) oraz ewentualnych skoordynowanych akcji służb miejskich.

OSOBY OBJĘTE KWARANTANNĄ

  W porozumieniu z Sanepidem szczególne procedury pomocy wdrożone są dla osób objętych kwarantanną. MOPS jest w kontakcie z wszystkimi osobami/ rodzinami w kwarantannie, zgłoszonymi przez Sanepid.

DYŻURY TELEFONICZNE

  MOPS uruchomił codzienny dyżur (również w weekendy) w celu udzielania niezbędnych informacji w zakresie możliwości otrzymania pomocy pod numerem infolinii: 32/ 61-81-840 w godzinach od 7.30 do 19.00

ORZEKANIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 1. Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie informuje, że od dnia 25 maja 2020 r. ulegają zmianie godziny obsługi interesantów. Strony przyjmowane są od wtorku do piątku w godzinach: wtorek – środa: 09.00 – 12.00; czwartek: 12.00 – 16.00; piątek: 09.00 – 12.00. W pomieszczeniu przy okienku może znajdować się tylko JEDNA osoba. Prosimy o zachowanie co najmniej 2-metrowego odstępu od innych osób.
 2. Skrzynka podawcza znajdująca się w siedzibie Zespołu będzie udostępniona w godzinach: wtorek – środa: 08.00 – 14.00; czwartek: 09.00 – 16.00; piątek: 08.00 – 13.00.
 3. Posiedzenia składów orzekających odbywają się bez udziału osób zainteresowanych. Zgodnie bowiem z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2020 r., jeśli lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna dokumentację za wystarczającą może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie w tzw. trybie zaocznym.

ZMIANY W PRZEPISACH W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

 1. ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYNĘŁA POMIĘDZY DNIEM: 8 GRUDNIA 2019 R., a 8 MARCA 2020 R. - zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Warunkiem jest, żeby w tym terminie (tj.: pomiędzy 8 grudnia 2019 r., a 8 marca 2020 r.) osoba zainteresowana (lub przedstawiciel ustawowy dziecka) – wystąpiła do właściwego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o ponowne wydanie orzeczenia. „Wydłużenie” ważności orzeczenia nie wymaga wydania zaświadczenia.
 2. ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYWA PO DNIU 8 MARCA 2020 R. - zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. „Wydłużenie” ważności orzeczenia nie wymaga wydania zaświadczenia.
 3. KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYWA W TERMINIE WSKAZANYM W PKT. 1 I 2 - zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. „Wydłużenie” ważności karty parkingowej następuje z mocy prawa.
 4. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA PRZEZ OSOBĘ ZAINTERESOWANĄ / PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ - w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii – jeżeli lekarz (przewodniczący składu orzekającego / członek powiatowego zespołu) uzna złożoną dokumentację medyczną za wystarczająca do wydania oceny bez konieczności badania – skład orzekający (lub członek powiatowego zespołu) może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego.(https://mops.jaworzno.pl/aktualnosci/komunikat_01_04_2020.html)

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

  Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020.poz. 1931), w okresie od dnia 03 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r. zadania wykonywane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie w zakresie:
 1. Poradnictwa specjalistycznego,
 2. Interwencji kryzysowej,
 3. Prowadzenia świetlicy środowiskowej „Cichy Kącik”,
 4. Prowadzenia programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
 5. Pomocy w ramach Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Zapobiegania narkomanii,
 6. Przyjmowanie skarg i wniosków.
  REALIZOWANE SĄ Z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW ZA POMOCĄ OBSŁUGI ZDALNEJ – KONTAKT TELEFONICZNY.
  Interesanci mogą kontaktować się z Ośrodkiem:
 1. Korespondencyjnie na adres: 43-000 Jaworzno, ul. Jagiellońska 9.
 2. Mailowo na adres:
 3. Telefonicznie: (32) 618-19-77 lub 666-832-571.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl