Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
W OKRESIE ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

PROCEDURA

 1. Od dnia 08.06.2020 r. pracownicy MOPS-u wykonują zadania w siedzibach działów Ośrodka.
 2. Procedura administracyjna związana z przyznawaniem świadczeń pieniężnych jest realizowana w sposób korespondencyjny (poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, skrzynka na wnioski i wymagane dokumenty)
 3. Interesanci, którzy mają do załatwienia pilne sprawy, wymagające osobistego stawiennictwa mają do dyspozycji pokój nr 8 ( znajdujący się przy tylnym wejściu do budynku.) w wyznaczonych godzinach (poniedziałek – środa: 10.30 – 11.30; czwartek: 11.00 – 12.00; piątek: 10.30 – 11.30) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i ustaleniu godziny spotkania z pracownikiem Ośrodka.
 4. W sposób analogiczny funkcjonują działy MOPS-u:
  • przy ul. Grunwaldzkiej 235 (Dział Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi, Dział Aktywizacji i Wsparcia Rodziny, Dział Reintegracji Społecznej i Zawodowej)
  • przy ul. Inwalidów Wojennych 14 (Dział Pieczy Zastępczej, Dział Świadczeń Pieczy Zastępczej)
  • przy ul. Jagiellońskiej 9 (Dział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)
  • przy ul. Kolbego 20 (Dział Wsparcia i Aktywizacji Osób Bezdomnych)

ŚWIADCZENIA FINANSOWE

 1. Wszystkie świadczenia finansowe (wychowawcze- 500+, rodzinne, alimentacyjne) są wysyłane na konto lub przekazem pocztowym w przewidzianych prawem terminach. Nowe wnioski są realizowane na bieżąco.
 2. Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe, celowe) są wysyłane na konto lub przekazem pocztowym w przewidzianych prawem terminach. Zasiłki okresowe będą z urzędu przedłużone do 30 czerwca br.. Odstępuje się do odwołania od procedur przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Nowe wnioski są realizowane na bieżąco.

POMOC RZECZOWA

  MOPS dostarczy ciepły posiłek, produkty żywnościowe, lekarstwa – osobom, które nie są w stanie sobie ich zapewnić własnym staraniem lub przy pomocy rodziny czy sąsiadów.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

  MOPS w sposób ciągły świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którym rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Opiekunki m.in. zaopatrują te osoby w żywność, realizują recepty, pomagają w załatwianiu spraw urzędowych, wykonują czynności higieniczne, podają leki, karmią, dostarczają ciepłe posiłki z Jadłodajni Miejskiej. Wnioski o taką pomoc będą realizowane na bieżąco.

ŚWIADCZENIA PFRON

 1. Na bieżąco są realizowane zadania: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (w szczególności dofinansowanie do zakupu pieluchomajtek, aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, protez, ortez).
 2. Na bieżąco realizowany jest program Aktywny Samorząd, w ramach którego udziela się pomocy finansowej za środków PFRON w zakresie:
  • pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie głównie czesnego),
  • likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (np. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, dofinansowanie oprzyrządowania samochodów, dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego, dofinansowanie zakupu wózka elektrycznego).
 3. Przystąpiono do realizacji wniosków w ramach Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. W ramach tego zadania pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
 4. Programy te obsługiwane są w dużym zakresie zdalnie, przy pomocy platformy internetowej SOW – system obsługi wsparcia.
 5. Przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco są wnioski dot. dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci do 18 roku życia. Wnioski można składać tradycyjnie w formie papierowej lub przez system SOW.
 6. Od dnia 01.06.2020 r. realizowane są wnioski złożone w uprzednio wyznaczonych terminach dot. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz likwidacji barier.

POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH

  Do Noclegowni i Schronisk dla osób bezdomnych dowożone są ciepłe posiłki i suchy prowiant (śniadania i kolacje) z Jadłodajni Miejskiej.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I OŚRODKI WSPARCIA

 1. Od 01.06.2020 r. czynne są: Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Ognisko Wychowawcze.
  Od 08.06.2020 r. czynne są Dzienne Domy Pomocy i Kluby Seniora.
 2. Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej działa w sposób ciągły i całodobowy. Dom jest zamknięty dla osób odwiedzających.

JADŁODAJNIA MIEJSKA

 1. Jadłodajnia Miejska sprzedaje posiłki w systemie na wynos od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 15.00 w opakowaniach jednorazowych ze szczególnym zachowaniem środków ostrożności.
 2. Jadłodajnia Miejska przygotowuje posiłki dla Noclegowni i Schronisk dla osób bezdomnych, dla pensjonariuszy dziennych domów pomocy społecznej, dla realizacji usług opiekuńczych (posiłki zabierane przez opiekunki) oraz ewentualnych skoordynowanych akcji służb miejskich.

OSOBY OBJĘTE KWARANTANNĄ

  W porozumieniu z Sanepidem szczególne procedury pomocy wdrożone są dla osób objętych kwarantanną. MOPS jest w kontakcie z wszystkimi osobami/ rodzinami w kwarantannie, zgłoszonymi przez Sanepid.

DYŻURY TELEFONICZNE

  MOPS uruchomił codzienny dyżur (również w weekendy) w celu udzielania niezbędnych informacji w zakresie możliwości otrzymania pomocy pod numerem infolinii: 32/ 61-81-840 w godzinach od 7.30 do 19.00 lub mailowo:

ORZEKANIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 1. Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie informuje, że od dnia 25 maja 2020 r. ulegają zmianie godziny obsługi interesantów. Strony przyjmowane są od wtorku do piątku w godzinach: wtorek – środa: 09.00 – 12.00; czwartek: 12.00 – 16.00; piątek: 09.00 – 12.00. W pomieszczeniu przy okienku może znajdować się tylko JEDNA osoba. Prosimy o zachowanie co najmniej 2-metrowego odstępu od innych osób.
 2. Skrzynka podawcza znajdująca się w siedzibie Zespołu będzie udostępniona w godzinach: wtorek – środa: 08.00 – 14.00; czwartek: 09.00 – 16.00; piątek: 08.00 – 13.00.
 3. Posiedzenia składów orzekających odbywają się bez udziału osób zainteresowanych. Zgodnie bowiem z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2020 r., jeśli lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna dokumentację za wystarczającą może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie w tzw. trybie zaocznym.

ZMIANY W PRZEPISACH W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

 1. ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYNĘŁA POMIĘDZY DNIEM: 8 GRUDNIA 2019 R., A 8 MARCA 2020 R. - zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Warunkiem jest, żeby w tym terminie (tj.: pomiędzy 8 grudnia 2019 r., a 8 marca 2020 r.) osoba zainteresowana (lub przedstawiciel ustawowy dziecka) – wystąpiła do właściwego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o ponowne wydanie orzeczenia. „Wydłużenie” ważności orzeczenia nie wymaga wydania zaświadczenia.
 2. ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYWA PO DNIU 8 MARCA 2020 R. - zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. „Wydłużenie” ważności orzeczenia nie wymaga wydania zaświadczenia.
 3. KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYWA W TERMINIE WSKAZANYM W PKT. 1 I 2 - zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. „Wydłużenie” ważności karty parkingowej następuje z mocy prawa.
 4. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA PRZEZ OSOBĘ ZAINTERESOWANĄ / PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ - w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii – jeżeli lekarz (przewodniczący składu orzekającego / członek powiatowego zespołu) uzna złożoną dokumentację medyczną za wystarczająca do wydania oceny bez konieczności badania – skład orzekający (lub członek powiatowego zespołu) może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego.(https://mops.jaworzno.pl/aktualnosci/komunikat_01_04_2020.html)

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 1. W obecnym czasie przyszło nam wszystkim zmagać się z niewyobrażalną chorobą, która wpływa nie tylko na nasze zdrowie fizyczne, ale może nieść za sobą również konsekwencje psychologiczne. Dlatego wszyscy mieszkańcy naszego miasta mogą nadal korzystać z pomocy psychologów i pedagogów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pomoc świadczona jest przez telefon, mail, skype (po uprzednim telefonicznym kontakcie z pracownikiem OIK).
 2. Pracujemy od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00-19.00, w piątek 7.00 – 15.00. Osoby zmagające się z uzależnieniem od narkotyków mają zapewniony kontakt telefoniczny z terapeutą uzależnień w poniedziałki i wtorki w godzinach 14.00-19.00. Telefony do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie: 32 618 19 77, 666 832 571. Terapeuta uzależnień: 732 043 218.
 3. Jeśli jesteś osobą, która podlega kwarantannie, doświadczasz silnego stresu w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, doświadczasz niepokoju, lęku i nie potrafisz poradzić sobie z sytuacją przymusowej izolacji skontaktuj się z pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie, którzy udzielą profesjonalnej pomocy.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl