Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

31.03.2015

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2015.

Celem otwartego konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadania publicznego: Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacji psycho – ruchowej w formie hipoterapii dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, której głównym celem jest oddziaływanie na osobę niepełnosprawną ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. - tekst ogłoszenia wraz z wzorami formularzy w załączniku do niniejszego dokumentu.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 do ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mogą być realizowane na zlecenie Funduszu przez fundacje oraz organizacje pozarządowe. Zadania te, mogą być realizowane ze środków Funduszu przez fundacje i organizacje pozarządowe również na zlecenie samorządu województwa lub powiatu. Do zlecania zadań, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił, w drodze rozporządzenia, rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, mając na względzie zapewnienie realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, fundacjom oraz organizacjom pozarządowym może być zlecone do realizacji ze środków PFRON m.in. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionymw art. 3 ust. 3 cyt. ustawy, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie konkursu - pobierz plik .PDF
  2. Wzór oferty - pobierz plik .PDF
  3. Oświadczenie o prowadzonej działalności - pobierz plik .PDF
  4. Oświadczenie - konto bankowe - pobierz plik .PDF
  5. Oświadczenie o KRS - pobierz plik .PDF
  6. Zarządzenie Dyrektora o wynikach konkursu .PDF

Projekt i realizacja: DevSpace.pl