Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

Herb Jaworzna

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PROGRAM
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KOŁO W JAWORZNIE
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA
JAWORZNA
Po raz kolejny w Jaworznie jest realizowany Program: Asystent Osoby Niepełnosprawnej w formie powierzenia zadania publicznego przez Prezydenta Miasta Jaworzna. Podmiotem odpowiedzialnym za jego realizację jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w JaworznieOsoby niepełnosprawne, pragnące samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, napotykają szereg barier utrudniających im to zamierzenie. Są to bariery architektoniczne, trudności w korzystaniu z komunikacji miejskiej, ograniczenia sprawności ruchowej, trudności w komunikowaniu się, niepełnosprawność umysłowa. Rodzina osoby niepełnosprawnej często nie jest w stanie zapewnić jej pomocy w potrzebnym wymiarze. Stąd zrodziła się potrzeba zaoferowania osobom niepełnosprawnym profesjonalnego wsparcia, dzięki któremu wzrosną ich możliwości samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb.


W odpowiedzi na zaistniałe potrzeby po raz kolejny od 1 stycznia b.r. jest realizowany Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej (AON). Jego głównym celem jest aktywizacja i uspołecznianie osoby niepełnosprawnej, poprzez:

 • wspieranie jej w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • umożliwianie uzyskania jak największej samodzielności życiowej,
 • pomaganie w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
 • ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.


Program skierowany jest do dzieci od 3 do 18 r. ż. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz osób dorosłych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnoprawności (znacznym, umiarkowanym) lub grupę inwalidzką (I, II), będących mieszkańcami miasta Jaworzna.

Usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej są realizowane na terenie miasta Jaworzna, przez 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 23.00.

Do zakresu usług podstawowych asystenta w pierwszej kolejności należy wspomaganie beneficjenta:

 • w drodze do placówki służby zdrowia, podczas pobytu w placówce oraz w drodze powrotnej do domu;
 • w drodze do urzędu, podczas załatwiania sprawy urzędowej oraz w drodze powrotnej do domu;
 • w drodze do sklepu, podczas robienia zakupów pod warunkiem czynnego w nich uczestnictwa beneficjenta (asystent może pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo: do 5 kg) oraz w drodze powrotnej do domu.


W dalszej kolejności należy wspomaganie beneficjenta:

 • w nauce orientacji przestrzennej w mieście oraz w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej;
 • w wyjściu do wybranych przez beneficjenta miejsc (np. dom, praca, szkoła, kościół, znajomi, rodzina, itp.), pobycie (jeżeli zachodzi taka konieczność) oraz powrocie;
 • w wyjściu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, pobycie (jeżeli zachodzi taka konieczność) oraz powrocie;
 • w wyjściu na kursy i szkolenia zawodowe, pobycie (jeżeli zachodzi taka konieczność) oraz powrocie;
 • w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert, itp.;
 • korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i in;
 • przy odbiorze beneficjenta z dworca kolejowego, przystanku autobusowego i dotarciu w wybrane miejsce;
 • doraźnie w domu:
  • podczas nieobecności rodzica/opiekuna prawnego spowodowanej wyższą koniecznością życiową (załatwienie sprawy urzędowej, wizyta u lekarza, zdarzenie losowe np.: pogrzeb) - pełnienie opieki nad nim, pomoc w nauce, rozwój zainteresowań, spędzanie czasu wolnego, pomoc w czynnościach dnia codziennego (gotowanie, sprzątanie, itp.);
  • w przypadku beneficjenta samotnie żyjącego - pomoc w czynnościach dnia codziennego (gotowanie, sprzątanie, itp.) przy aktywnym współudziale osoby niepełnosprawnej.

Jeśli wymaga tego sytuacja i stan zdrowia beneficjenta, asystenci świadczą usługi towarzyszące do zakresu usług podstawowych:

 • pomoc w ubieraniu się;
 • pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych;
 • pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku lub/i napoju;
 • pomoc w załatwianiu spraw życia codziennego (zakupy) i urzędowych w imieniu beneficjenta.


Usługi asystenckie wspierające aktywność beneficjenta realizowane są w pierwszej kolejności.
Asystent nie sprząta i nie gotuje.


Korzystanie z usługi AON jest bezpłatne. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem usługi Asystenta (np. bilety do kin, muzeów, teatrów itp.) z wyjątkiem opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej przez Asystenta ponosi osoba korzystająca z usługi. Jedna osoba niepełnosprawna może korzystać z pomocy AON jeden raz w tygodniu, w podstawowym czasie jednorazowej usługi 2 godz.

W celu skorzystania po raz pierwszy z usług AON należy:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny od stycznia b. r. na stronie internetowej PSONI Koło w Jaworznie: psonijaworzno.org.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia: Jaworzno, ul. Chopina 19, w godz. od 8.00 do 15.00)
 • dostarczyć w/w formularz wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia/decyzją ZUS, do siedziby PSONI Koło w Jaworznie za pomocą poczty na adres siedziby Stowarzyszenia, poczty elektronicznej (aonpsonijaworzno@gmail.com) lub osobiście.

Zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 9.00 do 15.00. Za wiedzą i zgodą osoby niepełnosprawnej zgłoszenia będą przyjmowane także za pośrednictwem innych podmiotów (np.: rodzina, znajomi, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, asystenci osób niepełnosprawnych). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz przedstawienia kserokopii aktualnego/aktualnej orzeczenia/decyzji ZUS podczas pierwszego kontaktu asystenta z osobą niepełnosprawną.


Wszelkie informacje dotyczące usług AON udzielane są pod numerem: 32/616 35 89, w godz. od 8.00 do 14.00 lub mailowo(aonpsonijaworzno@gmail.com).

Formularz zgłoszenia do programu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie: mops.jaworzno.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania

Do pobrania:

Projekt i realizacja: DevSpace.pl