Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty


W dniu 7 stycznia 2020 r. uchwałą nr 3/2020 Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku. Wobec powyższego w roku bieżącym w Mieście Jaworznie realizowanych będzie 16 zadań wynikających z programu. Między innymi osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się również o dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego, wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, skuterów, protez kończyn na III poziomie jakości, oprzyrządowania posiadanego samochodu zgodnie z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Po raz pierwszy w tym roku nabór wniosków oprócz obowiązującej dotychczas „papierowej” formy, odbywać się będzie za pomocą platformy SOW dając tym samym osobom niepełnosprawnym możliwość elektronicznego aplikowania o środki PFRON. Nabór wniosków w systemie SOW rozpocznie się w dniu 1 marca 2020 r. Wnioskodawca posiadający podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w ramach Modułu II w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, może liczyć na dodatkowe środki finansowe - przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego po raz pierwszy.Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2020 roku

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
  • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
   • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
   • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
   • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
  • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
   • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
   • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
   • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
   • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
   • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
   • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
   • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
   • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
   • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;
 2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Maksymalna kwota dofinansowani1a lub refundacji (o ile dotyczy) w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

 1. Obszaru A:
  • w Zadaniu 1 – 10 000,00 zł., z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6 000,00 zł.,
  • w Zadaniu 2 lub 3 – 4 800,00 zł., w tym:
   • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2 100,00 zł.,
   • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 500,00 zł.,
   • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800,00 zł,
   • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500,00 zł.,
  • w Zadaniu 4 – 4 000,00 zł.;
 2. Obszaru B:
  • w Zadaniu 1:
   • dla osoby niewidomej – 24 000,00 zł., z czego na urządzenia brajlowskie 15 000,00 zł.,
   • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9 000,00 zł.,
   • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7 000,00 zł.,
  • w Zadaniu 2:
   • dla osoby głuchoniewidomej – 4 000,00 zł.,
   • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3 000,00 zł.,
   • dla pozostałych adresatów obszaru – 2 000,00 zł.,
   z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100 %, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
  • w Zadaniu 3 – 7 500,00 zł.,
  • w Zadaniu 4 – 4 000,00 zł.,
  • w Zadaniu 5 – 1 500,00 zł.;
 3. Obszaru C:
  • w Zadaniu 1 – 10 000,00 zł., z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25 000,00 zł.,
  • w Zadaniu 2 – 3 500,00 zł., z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1 000,00 zł.,
  • w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
   • w zakresie ręki – 9 000,00 zł.,
   • przedramienia – 20 000,00 zł.,
   • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26 000,00 zł.,
   • na poziomie stopy lub podudzia – 14 000,00 zł.,
   • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20 000,00 zł.,
   • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25 000,00 zł.,
   z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
  • w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. c,
  • w Zadaniu 1, 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,
  • w Zadaniu 5 – 7 500,00 zł.;
 4. Obszaru D – 300,00 zł. miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

W ramach Modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  • do 1 000,00 zł. dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  • do 1 500,00 zł. dla pozostałych wnioskodawców;
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000,00 zł.;
 3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 000,00 zł. jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

 1. w Module I wynosi co najmniej:
  • 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 3, 4 i 5, Obszaru C – Zadania: 1, 3 i 4,
  • 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz Obszaru D,
  • 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 2 i 3 oraz Obszaru C Zadanie 5;
 2. w Module II - w zakresie kosztów czesnego:
  • 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
  • 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),


Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego programu Aktywny Samorząd oraz SOW można znaleźć na stronie internetowej Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/

Projekt i realizacja: DevSpace.pl