Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Program Dobry Start
Wersja dla niedowidzących

Akademia Własnego Rozwoju

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 marca 2008 r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej w Jaworznie.

Realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie projekt ma na celu, tak jak w latach poprzednich ułatwienie klientom pomocy społecznej dostępu do form aktywnej integracji, redukcję ich wysokiego poziomu deficytów społecznych i interpersonalnych utrudniających funkcjonowanie społeczne i zawodowe oraz zwiększenie poziomu ich kompetencji i umiejętności społecznych oraz zawodowych. Z uwagi na zakładaną współpracę z uczestnikami projektu, którzy borykają się z deficytami społecznymi i zawodowymi, realizatorzy projektu zorganizowali profesjonalne wsparcie i dostosowali tak działania w projekcie by uczestnicy mogli w pełni wykorzystać swój potencjał.

Dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, organizowane jest wsparcie dla Uczestników/Uczestniczek w Punkcie Integracji Społecznej i Zawodowej (PISiZ), które trwa ok. 3 miesiące, w ramach którego zaplanowano następujące wsparcie:

 • warsztaty z psychologiem,
 • z instruktorem reintegracji zawodowej,
 • grupy wsparcia,
 • konsultacje indywidualne psychologiem i doradcą zawodowym, i prawnikiem,
 • warsztaty z terapeutą ds. uzależnień,
 • zajęcia komputerowe,
 • badanie w celu wydania orzeczenia o przydatności zawodowej,
 • szkolenie z zakresu prawa antydyskryminacyjnego,
 • możliwość skorzystania z wyjazdów w ramach animacji lokalnej.
 • w zależności od potrzeb grupy są organizowane spotkania z pracownikiem ZUS, PCK itp.

W ramach projektu wsparcie kierowane jest do następujących grup osób :

I. dla osób bezrobotnych przewidziano:

 • warsztaty grupowe,
 • konsultacje indywidualne z psychologiem lub pedagogiem i doradcą zawodowym,
 • grupy wsparcia,
 • warsztaty kuchenne,
 • działania w ramach animacji lokalnej.

Dla grupy osób Dorosłych organizuje się dodatkowe szkolenia :

 • Prawo antydyskryminacyjne,
 • Pierwsza pomoc,
 • Gospodarowanie budżetem domowym,
 • Wizaż,
 • Wyjazdowe szkolenie z podstaw przedsiębiorczości.

II. dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku od 15 r. ż – 25 r.ż. – uczących się przewidziano:

 • warsztaty grupowe,
 • grupy wsparcia,
 • warsztaty taneczne lub robotyki lub jazdy konnej lub kurs prawa jazdy,
 • konsultacje indywidualne z psychologiem lub pedagogiem i doradcą zawodowym,
 • działania w ramach animacji lokalnej.

Dla grupy Młodzieży organizuje się dodatkowe szkolenia :

 • Pierwsza pomoc,
 • Wizaż,
 • HTML i grafiki w stronach internetowych
 • Szkolenie z zakresu prawa antydyskryminacyjnego,
 • Gospodarowanie budżetem domowym,
 • wyjazdowe szkolenie z podstaw przedsiębiorczości,

W ramach projektu przeprowadzane są również profesjonalne badania na podstawie, których wydaje się uczestnikom projektu orzeczenia psychologiczne przydatności zawodowej. Na mocy porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy, którego celem jest zachowanie przejrzystości oraz zwiększenia efektywności działań ukierunkowanych na przywrócenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie - orzeczenia te, za zgodą uczestników projektu, przekazuje się Powiatowemu Urzędowi Pracy w celu wykorzystania ich w dalszej współpracy PUP z osobami bezrobotnymi, które były uczestnikami projektu.

W ramach projektu organizowane jest wsparcie w ramach Konferencji Grupy Rodzinnej. Wszystkie Rodziny objęte wsparciem mogą skorzystać z przewidzianego wsparcia Asystenta Rodziny, z animacji lokalnej oraz szkolenia z prawa antydyskryminacyjnego. W ramach zaproponowanego wsparcia rodziny biorące udział w KGR wspólnie z osobami z otoczenia mają możliwość uczestniczyć w Wyjazdowej Akademii Prawidłowych Relacji w Rodzinie. Konferencja Grupy Rodzinnej to metoda pracy z rodziną, w której w sposób szczególny wykorzystuje się zasoby i potencjał jaki posiada rodzina. KGR jest spotkaniem jak największej liczby członków rodziny i osób bliskich dla rodziny w celu próby rozwiązania problemu jaki się w niej pojawił. Jest szansą daną rodzinie, jako pierwszej instytucji odpowiedzialnej za nią samą, na podjęcie samodzielnej próby zmierzenia się z problemem, często przed podjęciem działań przez pomoc społeczną lub wymiar sprawiedliwości. Rodzina samodzielnie, korzystając jedynie ze wsparcia koordynatora, przygotowuje spotkanie. Kluczowym elementem metody jest czas, w którym rodzina samodzielnie opracowuje plan rozwiązania problemu bez udziału osób spoza niej. Konferencje Grupy Rodzinnej są stosowane w wielu różnych dziedzinach życia społecznego, wszędzie tam, gdzie jest angażowana w proces decyzyjny rodzina.

Uczestnicy projektu do celów związanych z funkcjonowaniem w projekcie, szczególne związanym z nabywaniem umiejętności w poruszaniu się na rynku pracy, mają możliwość otrzymania zasiłku celowego.

Rezultatem realizacji projektu w Partnerstwie było otrzymanie dodatkowych środków na organizację wsparcia. W roku 2014 i 2015 wsparcie w ramach projektu będzie kontynuowane.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl