Aktualności|

MRIPS

Jaworzno, dnia 10.03.2023 r.

Czas na rekrutację!

Zapraszamy do składania wniosków do udziału w

Programie “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023!

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Najważniejsze założenia Programu obejmują :

  1. jednym z celów programu jest wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia, a nie zastąpienie form wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
  2. usługą opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będą objęci członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu,
  3. karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności; ww. załącznik wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka,
  4. w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych, w tym z Programu „Opieka wytchnieniowa dla rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnościami”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną. Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek
i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 będzie realizowany w dwóch formach poprzez świadczenie:

1) usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla 30 osób w wymiarze 127 godzin w danym roku kalendarzowym, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

oraz

2) usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego dla 3 osób do 14 dni w danym roku kalendarzowym, w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego śląskiego.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie od dnia 13.03.2023 r. od godziny 7.00 do dnia 27.03.2023 r. do godz. 15.00. Po tym terminie wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły, a w przypadku wyczerpania limitu miejsc tworzone będą listy rezerwowe.

Kwalifikacja uczestników Programu “Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 odbywać się będzie w oparciu
o wytyczne zawarte w Programie
oraz regulaminie rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz w ramach pobytu pobytu całodobowego można uzyskać pod numerami telefonów :

32 618 18 72 | 32 618 18 39 | | ul. Jagiellońska 9, Jaworzno, parter budynku.

Do pobrania:

Zapraszamy do bieżącego kontaktu z Działem!

Ważne linki :

1. https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa—edycja-2023

2. https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1445,program-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-o-zmianie-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023-w-zakresie-grupy-docelowej

Comments are closed.