Aktualności|

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznieinformuje o podpisaniu umowy na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 12268 z późn. zm), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

1. Program w 2023 jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie w dwóch formach:

a. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

oraz

b. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

W 2023 roku Program kierowany jest do 30 osób (27 osób dorosłych oraz 3 dzieci) wymagających opieki w formie pobytu dziennego oraz 3 osoby wymagających wsparcia w postaci skierowania na pobyt całodobowy.

Link do Programu : https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa—edycja-2023

Dofinansowanie projektu: 179 438,40 PLN

Całkowita wartość projektu: 179 438,40 PLN

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie | ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w kwestii Programu są Pracownicy Działu Strategii
i Rozwoju Usług Społecznych – kontakt : 32 618 18 72 | 32 618 18 39
| | ul. Jagiellońska 9, Jaworzno, parter budynku.

Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych informuje, iż w najbliższych dniach zostanie ogłoszony nabór uczestników do Programu. Informacje na temat procesu rekrutacji będą dostępne w zakładce Aktualności. Zapraszamy do bieżącego kontaktu z Działem!

Do pobrania:

  • Plakat – (rozmiar: 677KB, pobierz .PDF)

Comments are closed.