Aktualności|

Program „Mieszkanie dla absolwenta”

 1. Dedykowany jest dla absolwentów wszystkich poziomów szkół (do 36 miesięcy od ich ukończenia).
 2. Wnioskodawca musi posiadać znaczny stopień niepełnosprawności (lub równoważny) lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydanym z tyt. dysfunkcji narządu słuchu (lub równoważny).
 3. Wnioskodawca musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Do wniosku należy złożyć oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej oraz o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.
 5. Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez Wnioskodawcę, jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy. i ma charakter degresywny (od 1 do 12 mies. – 100% kosztów najmu, od 13 do 24 mies. – 70%, od 25 do 36 mies. – 40% kosztów najmu).
 6. Wysokość dofinansowania zależy od sposobu poruszania się Wnioskodawcy. Dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych , ogłaszana przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dany kwartał.Dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszana przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dany kwartał.
 7. Nabór wniosków trwa od 03.08.2022 r. do 31.12.2023 r. i odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez „System Obsługi Wsparcia” (SOW).

Program „Dostępne mieszkanie”

 1. Dedykowany jest dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego  (wiek od 16-65 lat).
 2. Wnioskodawca musi złożyć oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zew. na poziom zero.Musi dysponować tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu..
 3. Przedmiotem wniosku jest dopłata do zakupu lub zamiany mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, z którego Wnioskodawca będzie w stanie samodzielnie wyjść na zewnątrz do poziomu zero.
 4. Maksymalna kwota dofinansowania to różnica pomiędzy ceną sprzedaży, a ceną zakupu mieszkania przystosowanego, jednak nie może być większa niż iloczyn 15m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych , ogłoszonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 5. Nabór wniosków trwa od 03.08.2022 r. do 31.12.2024 r. i odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez „System Obsługi Wsparcia” (SOW).
 6. Wysokość dofinansowania zależy od sposobu poruszania się Wnioskodawcy. Dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych , ogłaszana przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dany kwartał.Dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszana przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dany kwartał.
 7. Nabór wniosków trwa od 03.08.2022 r. do 31.12.2023 r. i odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez „System Obsługi Wsparcia” (SOW).

Szczegóły dotyczące ww. programów zamieszczone są na stronie: www.pfron.org.pl

Comments are closed.