Aktualności|

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1383). Zgodnie z  art. 8 ust. 1 w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do 15 lipca, podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 roku. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 roku – wzór poniżej

Jednocześnie informujemy, iż wniosek o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. – wzór poniżej

Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostawia się bez rozpoznania.

Zatem jeżeli gościłeś u siebie obywateli Ukrainy np. w okresie od 15.05. do 30.06, to wniosek powinieneś złożyć do 31 lipca.

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Schemat obowiązujących terminów:

  • OKRES ZAKWATEROWANIA: do 29 kwietnia (obywatele Ukrainy nie posiadają numeru PESEL) – TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU: do 15 lipca 2022 r.
  • OKRES ZAKWATEROWANIA: do 30 czerwc – TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU: do 31 lipca 2022 r.
  • OKRES ZAKWATEROWANIA: od 1 lipca – TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU: miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela

Comments are closed.