Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Program Dobry Start
Wersja dla niedowidzących

Świadczenia Pieczy Zastępczej

Wybierz interesujący Cię temat:

 1. Zakres działania Działu Świadczeń Pieczy Zastępczej
 2. Informacje ogólne dotyczące przyznawanych świadczeń
 3. Pomoc dla rodzin zastępczych
 4. Pomoc dla osób usamodzielnianych
  1. Kontynuowanie nauki
  2. Usamodzielnienie
  3. Zagospodarowanie
  4. Odpowiednie warunki mieszkaniowe
  5. Zatrudnienie
  6. Informacje ogólne dotyczące przyznawanych świadczeń dla usamodzielnianych
 5. Dokumenty do pobrania

Zakres działania Działu Świadczeń Pieczy Zastępczej obejmuje:

 1. Wszczynanie, z urzędu lub na wniosek, oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w szczególności w sprawach:
  1. świadczeń dla rodzin zastępczych określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  2. świadczeń dla wychowanków opuszczających pieczę rodzinną i instytucjonalną oraz innych placówek określonych w ustawie o pomocy społecznej,
  3. pobytu w Mieszkaniach Chronionych wychowanków wymienionych w pkt b,
  4. ustalenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych,
  5. ustalenia odpłatności dla rodziców naturalnych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej,
  6. nienależnie pobranych świadczeń, odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, rozkładanie na raty,
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych w związku z prowadzonymi postępowaniami,
 3. Występowanie do sądu z wnioskami o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu,
 4. Przygotowywanie list wypłat oraz zleceń przyznanych świadczeń dla Działu Finansowego,
 5. Sporządzanie dla Działu Finansowego miesięcznych zbiorczych rozliczeń za pobyt wychowanków w Mieszkaniach Chronionych.
 6. Wydawanie zaświadczeń dla świadczeniobiorców,
 7. Prowadzenie spraw z zakresu postępowań windykacyjnych.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZYZNAWANYCH ŚWIADCZEŃ

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. 2016 r., poz. 575)

Pomoc dla rodzin zastępczych

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

 • 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 • 1000 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.;

Wniosek do pobrania - (plik .PDF)

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa powyżej, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym".

Wniosek do pobrania - (plik .PDF)

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie.

Wniosek do pobrania - (plik .PDF)

Świadczenia przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Świadczenia, o których mowa powyżej przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności jeżeli nadal przebywa w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli: uczy się w szkole, uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się: w szkole, uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Świadczenia i dodatki do świadczeń udzielane są na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, który składa się w Dziale Świadczeń Pieczy Zastępczej MOPS.

Uwaga: Osoby otrzymujące świadczenia są obowiązane niezwłocznie poinformować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Pieczy Zastępczej. o każdej zmianie w sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Pomoc dla osób usamodzielnianych

Osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletniości pieczę zastępczą nazywamy „osobą usamodzielnianą”. Osobie tej w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc na:

1. Kontynuowanie nauki:

Jeżeli osoba kontynuuje naukę w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Pomoc ta wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie. Pomoc tą przyznaje się na czas nauki nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia. Przysługuje ona w czasie trwania roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

W przypadku, gdy po ukończeniu nauki w szkole:

 • ponadgimnazjalnej osoba usamodzielniana została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe lub do zakładu kształcenia nauczycieli,
 • studiów pierwszego stopnia osoba usamodzielniana została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia drugiego stopnia pomoc przysługuje również za wrzesień.

Pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje, gdy osoba usamodzielniana:

 • kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie;
 • bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przygotowanie do wykonywania zawodu;
 • została umieszczona w zakładzie karnym.

Pomoc na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku, gdy:

 • w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć;
 • osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia.

Zawieszenie pomocy na kontynuowanie nauki na stępuje z urzędu lub na wniosek osoby usamodzielnianej.

Wniosek do pobrania - (plik .PDF)

2. Usamodzielnienie:

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 1. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 2. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:
  1. nie mniej niż 6600 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
  2. nie mniej niż 3300 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
  3. nie mniej niż 1650 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

UWAGA: W przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Wniosek do pobrania - (plik .PDF)

3. Zagospodarowanie:

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3000 zł.

Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Wniosek do pobrania - (plik .PDF)

UWAGA: Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł. W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.

Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:

 1. istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;
 2. osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;
 3. osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;
 4. stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 5. osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
 6. osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Udziela się również pomocy w uzyskaniu:

4. Odpowiednich warunków mieszkaniowych:

 1. Prawo do pobytu w Mieszkaniu mają osoby, którym świadczenie to zostało przyznane decyzją administracyjną Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie lub jego Zastępcy. Zakres i formy współdziałania, w ramach realizacji tego świadczenia, określi kontrakt socjalny uzgodniony wspólnie przez pracownika socjalnego i usamodzielniającego się wychowanka.
 2. Decyzja administracyjna, o której mowa w pkt 1, jest podstawą do zameldowania wychowanka na czas określony w Mieszkaniu.
 3. Pierwszeństwo pobytu w Mieszkaniu mają osoby kontynuujące naukę w szkole, w której rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletności.
 4. Prawo do pobytu w Mieszkaniu mają usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii zapewniających całodobową opiekę i młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy:
  • złożyli wniosek o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów gminy,
  • otrzymali pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie,
  • otrzymali pozytywną opinię placówki, w której przebywali (jednej z określonych w pkt 2) lub opiekuna usamodzielnienia,
  • kontynuują naukę i/lub pracują,
  • mieszkają w Jaworznie lub zamierzają się osiedlić w Jaworznie z zamiarem stałego pobytu,
 5. Wniosek o przyznanie prawa pobytu w Mieszkaniu składa się do Dyrektora Ośrodka lub jego Zastępcy.
 6. Pobyt w Mieszkaniu przygotowuje do samodzielnego życia, zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz wsparcia w integracji ze społecznością lokalną.
 7. Mieszkanie jest formą pomocy społecznej dla wychowanka – do czasu uzyskania przez niego innych możliwości zamieszkania.
 8. Warunkiem zamieszkania w Mieszkaniu jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji zadań zawartych w indywidualnym programie usamodzielnienia oraz w kontrakcie socjalnym.

5. Zatrudnienia:

6. Zapewnienia pomocy prawnej i psychologicznej.

Pomoc o której mowa w pkt. 1-3 przyznawana jest osobie usamodzielnianej, która przebywa w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku opuszczenia rodziny zastępczej spokrewnionej,
 • 1 roku – w przypadku opuszczenia rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej.

Do okresów pobytu w pieczy zastępczej, o których mowa powyżej, wlicza się również:

 1. okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone;
 2. okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej

UWAGA: Osoby usamodzielniane są obowiązane poinformować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Pieczy Zastępczej o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do świadczeń. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie za pośrednictwem kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZYZNAWANYCH ŚWIADCZEŃ DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r (Dz.U. z 2016 r., poz. 930) o pomocy społecznej. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2012, poz. 954)

Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej „osobą usamodzielnianą”, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także:

1. Pieniężną na usamodzielnienie:

Pomoc ta przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy:

 • skierowanie na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.
 • opuściła dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy, w przypadku gdy jest zdolna do samodzielnej egzystencji.
 • opuszczającej dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich, w zakładzie poprawczym, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w specjalnym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Warunkiem uzyskania pomocy, o której mowa powyżej jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika.

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie lub dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się w kwocie odpowiadającej:

 • 400% podstawy, o której mowa poniżej – w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
 • 400% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej trzech lat;
 • 200% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat;
 • 100% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od roku do dwóch lat.

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy ustala się w kwocie odpowiadającej:

 • 300% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej trzech lat;
 • 200% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat;
 • 100% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres od roku do dwóch lat.

2. Pieniężną na kontynuowanie nauki:

Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wypłaca się w wysokości 30% podstawy miesięcznie. Przysługuje ona osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej.

Pomoc, o której mowa powyżej przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.

Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki zaprzestaje się udzielać w przypadku, gdy osoba usamodzielniana:

 • kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie lub
 • bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie na tym samym poziomie kształcenia szkołę lub szkołę wyższą, o których mowa w pkt 1.

UWAGA:
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej:
1) samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą;
2) w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok.

W realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osobę usamodzielnianą wspiera opiekun usamodzielnienia, którym może być pracownik socjalny, wychowawca, psycholog lub pracownik socjalny domu pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, albo inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach można wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki.

Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki można odmówić w przypadku, gdy:

 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc ta zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki została przyznana;
 • osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy;
 • osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmie zatrudnienia;
 • osoba usamodzielniana porzuci pracę i uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
 • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.

Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku, gdy:

 • wystąpiły szczególne okoliczności związane z tokiem nauki, stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym dotyczącym osoby usamodzielnianej;
 • nastąpiła przerwa w kontynuowaniu nauki przez osobę usamodzielnianą w okresie między ukończeniem przez nią szkoły niższego stopnia a rozpoczęciem nauki w szkole wyższego stopnia;
 • stwierdzi się marnotrawienie przyznanej pomocy;
 • osoba usamodzielniana nie realizuje programu usamodzielnienia.

Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki zawiesza się, w przypadku gdy przeciwko osobie usamodzielnianej wszczęto postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

UWAGA: Jeżeli po upływie okresu zawieszenia pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki przyczyny jej zawieszenia nie ustąpiły, następuje odmowa udzielania pomocy.

Ponadto udziela się pomocy osobom usamodzielnianym w:

3. W uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym:
(zasady jak wyżej przy tej formie pomocy)

UWAGA: Osoba usamodzielniana zamieszkująca w mieszkaniu chronionym jest obowiązana do ponoszenia częściowych kosztów utrzymania tego mieszkania proporcjonalnie do swoich dochodów. W uzasadnionych przypadkach starosta może ją zwolnić z ponoszenia opłat.

4. W uzyskaniu zatrudnienia.

5. Na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

UWAGA: Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala się od kwoty 1722 zł, zwanej „podstawą”.

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ze względu na miejsce zamieszkania osoby usamodzielnianej przed skierowaniem do placówki.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl