Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wersja dla niedowidzących

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Informacja

W związku z brakiem środków finansowych pfron na realizację zadania:
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Zawiesza się przyjmowanie wniosków W ramach ww. Zadania

INFORMACJA O PODZIALE ŚRODKÓW PFRON
W dniu 30 marca 2017 r. Rada Miejska w Jaworznie dokonała podziału środków PFRON przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku. Za priorytetowe uznano:

 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (między innymi zakup wózków inwalidzkich, protez kończyn, sprzętu stomijnego, pionizatorów, aparatów słuchowych, obuwia ortopedycznego itp. a także sprzętu rehabilitacyjnego służącego do rehabilitacji w warunkach domowych),
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (ma na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania poprzez przystosowanie mieszkania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakup i montaż dźwigów osobowych, schodołazów, platform przyschodowych, a także zakup urządzeń ułatwiających porozumiewanie się),
 • dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci do 18 roku życia oraz ich opiekunów, a także dla niepełnosprawnych osób dorosłych w wieku od 18 do 24 roku życia, uczących się i nie pracujących bez względu na stopień niepełnosprawności.

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2017 ROKU
Na podstawie podjętej uchwały Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie w dniu 3 kwietnia 2017 r. wydał zarządzenie określające szczegółowe kryteria dot. udzielania dofinansowań w ramach realizowanych zadań.

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Dofinansowaniem do likwidacji barier architektonicznych zostaną objęte osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważne) – w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a także osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub równoważny), u których niepełnosprawność wystąpiła od urodzenia, o ile jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Zadanie dedykowane jest dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, które poruszają się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy innych przedmiotów pomocniczych, osoby z porażeniem kończyn dolnych i górnych, ich niedorozwojem lub brakiem, osoby leżące oraz dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu, mowy oraz z dysfunkcją narządu ruchu, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważne) lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 – orzeczenie o niepełnosprawności. Dofinansowaniem zostaną również objęte osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku, słuchu, mowy i ruchu, których niepełnosprawność wystąpiła przed 18 rokiem życia – pod warunkiem kontynuowania nauki, a także osoby posiadające niepełnosprawność od urodzenia z tytułu ww. schorzeń.

LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH

Dofinansowaniem do likwidacji barier technicznych zostaną objęte osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważne) lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 – orzeczenie o niepełnosprawności, a także osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub równoważny), u których niepełnosprawność wystąpiła od urodzenia, o ile jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wnioski w ramach likwidacji barier wydawane będą od dnia 03.04.2017 r. i przyjmowane do dnia 02.05.2017 r.

TURNUSY REHABILITACYJNE

Dofinansowaniem do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych zostaną objęte niepełnosprawne dzieci do 18 roku życia oraz ich opiekunowie, a także niepełnosprawne osoby dorosłe w wieku od 18 do 24 roku życia, uczące się i nie pracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności.

Wnioski w ramach dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wydawane będą od dnia 03.04.2017 r. i przyjmowane do dnia 02.10.2017 r. w miarę posiadania środków finansowych.

Wnioski przyjęte do realizacji w roku 2017, będą rozpatrywane w danym roku kalendarzowymi nie będą przechodzić do realizacji na rok następny.DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

zajmuje się realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, która ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.

Pracownicy Działu Rehabilitacji Społecznej przyjmują i rozpatrują wnioski o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do:

 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

a także w ramach rehabilitacji społecznej finansowana jest

 • działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 • realizacja zadań zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

TURNUSY REHABILITACYJNE

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest podobną formą do pobytu w sanatorium, jednak nie jest świadczeniem zdrowotnym, w założeniu ma wspomagać rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, polega na zorganizowanej aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Jego program powinien zawierać elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju schorzeń oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych. Turnusy dofinansowywane są ze środków PFRON. Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni. O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w rodzinie lub też 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi odpowiednio:

 • dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 - 24 lat, uczącej się: 30% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 27% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności: 25 % przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla opiekuna osoby niepełnosprawnej: 20% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej: 20 % przeciętnego wynagrodzenia.

SPORT, KUTLURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rozpowszechnianie kultury wśród niepełnosprawnych umożliwia tym osobom korzystanie z dóbr dziedzictwa narodowego. Odwiedzanie muzeów czy teatrów jest ambitną formą spędzania wolnego czasu o szerokich walorach poznawczych i kształcących. Upowszechnianie sportu pozwala nabywać i podnosi sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych. Poza tym sport jako element zdrowego stylu życia chroni zdrowie i ogranicza przyczyny i skutki niepełnosprawności. Rekreacja natomiast umożliwia niepełnosprawnym wytchnienie i odpoczynek od pracy. Zapobiegając przemęczeniu organizmu, służy tym samym ochronie zdrowia. Turystyka stanowi aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, czy też wędrówki krajoznawcze.

O dofinansowanie do powyższego zadania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wnioski w ramach powyższego zadania należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

Likwidacja barier architektonicznych ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. O dofinansowanie takie mogą ubiegać się osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu się. Wartość takiego dofinansowania może wynosić maksymalnie do 95% wartości wnioskowanych prac lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Powyższe dofinansowanie można otrzymać raz na rok.

Likwidacja barier w komunikowaniu się ma na celu całkowitą lub częściową likwidację problemu w przekazywaniu informacji oraz porozumiewaniu się z otoczeniem. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby które mają trudności w komunikowaniu się/porozumiewaniu się poświadczone orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz aktualnym zaświadczeniem lekarskim, zawierającym informację o problemach w komunikowaniu się, wynikających ze schorzenia.

Likwidacja barier technicznych ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym wykonanie podstawowych codziennych czynności poprzez montaż lub zakup sprzętów technicznych. Maksymalna wartość dofinansowania do barier w komunikowaniu się i technicznych wynosić do 95% wartości wnioskowanych usług lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. O powyższe dofinansowania można się ubiegać raz na trzy lata.

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Dofinansowanie kierowane jest do osób niepełnosprawnych, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej oraz posiadają zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. Dofinansowanie dotyczy zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku, w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2013 r. poz 1565). O dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych osoba niepełnosprawna może występować za każdym razem, kiedy uzyska stosowne zlecenie.

W roku 2016 r. Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 43/2015 z dnia 21.12.2015 r. ustalono limity dofinansowania do zakupu:

 • pieluch anatomicznych, pieluchomajtek, podkładów lub wkładów anatomicznych – 100% miesięcznego dofinansowania NFZ,
 • sprzętu stomijnego – 100% dofinansowania NFZ,
 • protez kończyn – 100 % limitu NFZ,
 • wózków inwalidzkich – 100 % limitu NFZ z wyłączeniem wózków inwalidzkich dla dzieci i młodzieży uczącej się do 24 roku życia, które będą dofinansowywane zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON,
 • aparatu słuchowego – 700,00 zł. (słownie: siedemset złotych), co stanowi 100 % dofinansowania NFZ, z wyłączeniem dofinansowania dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży uczącej się do ukończenia 24 roku życia oraz osób dorosłych, u których niepełnosprawność z tytułu narządu słuchu powstała przed 18 rokiem życia – jeżeli brak informacji w orzeczeniu, wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty (dofinansowanie do 150 % zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 2 lit. b cyt. rozporządzenia)
 • systemu FM wspomagającego słyszenie – 100 % limitu NFZ.

SPRZĘT REHABILITACYJNY

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów takiego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W roku 2016 obowiązują limity do:

 • zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci do lat 16 i młodzieży uczącej się do 24 roku życia – nie więcej niż 1000,00 zł. – wymagane jest zaświadczenie od lekarza specjalisty ze wskazaniami do rehabilitacji przy pomocy komputera,
 • rowerka rehabilitacyjnego – nie więcej 400,00 zł.

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W świetle postanowień ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej celem zajęć prowadzonych przez Warsztat jest osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu samodzielności osób uczestniczących w terapii zajęciowej. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o uczestnictwo w warsztacie terapii zajęciowej na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, w którym zawarte jest stosowne wskazanie. W Jaworznie istnieje Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie, ul. Chopina 19.

WARUNKI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA Z PFRON

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • kryterium dochodowe 50% przeciętnego wynagrodzenia* na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia* w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie na realizację poszczególnych zadań jest udzielane na indywidualny wniosek osoby niepełnosprawnej oraz na wniosek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

* Przeciętne wynagrodzenie - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl