Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Program 500plus
Wersja dla niedowidzących

Prawo

Ustawy i rozporządzenia

Ustawy i rozporządzenia dotyczące Pomocy Społecznej znajdą Państwo na stronie serwisu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub portalu Empatia.

System darmowej pomocy prawnej - Lokalizacja i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Jaworzna

Przepisy Gminy i Powiatu Jaworzno

I. Statuty

 1. Uchwała Nr XXVI/371/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworznie - (plik .PDF)
 2. Uchwała Nr XXXIV/391/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 03 lutego 2005 r. w sprawie Statutu Jadłodajni Miejskiej w Jaworznie - (plik .RTF)
 3. Uchwała Nr LV/734/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Jaworznie - (plik .PDF)
 4. Uchwała Nr LV/735/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu w Jaworznie - (plik .PDF)
 5. Uchwała Nr LV/736/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie - (plik .PDF)
 6. Uchwała Nr XVI/174/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie - (plik .PDF)
 7. Uchwała Nr XIX/231/2008 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/174/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie - (plik .PDF)

II. Inne przepisy

 1. Uchwała Nr XVI/175/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych - (plik .PDF)
 2. Uchwała Nr XXXIV/396/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych - (plik .RTF)
 3. Uchwała Nr XXXIV/397/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych _świadczonych w miejscu zamieszkania - (plik .RTF)
 4. Uchwała Nr XXXIV/399/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 03 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Jaworzno osobom do tego uprawnionym - (plik .RTF)
 5. Uchwała Nr XVI/172/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej w Jaworznie - (plik .PDF)
 6. Uchwała Nr XX/238/2008 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/172/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej w Jaworznie - (plik .PDF)
 7. Uchwała Nr XVI/173/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie szeczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domach noclegowych i schroniskach dla osób bezdomnych w Jaworznie - (plik .PDF)
 8. Uchwała Nr XX/239/2008 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/173/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domach noclegowych i schroniskach dla osób bezdomnych w Jaworznie - (plik .PDF)
 9. Uchwała Nr XXXIX/469/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie drewna osobom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej. (zmiana - Uchwała Nr V/47/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 1 marca 2007 r. ) - (plik .PDF)
 10. Uchwała Nr XLV/596/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. - (plik .PDF)
 11. Uchwała Nr XLV/597/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. - (plik .PDF)
 12. Uchwała Nr XLV/598/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla Gminy Miasta Jaworzna w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. - (plik .PDF)
 13. Uchwała Nr XXVII/396/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2017 r. - (plik .PDF)
 14. Uchwała Nr XV/220/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjnoopiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. - (plik .PDF)
VI-64-2015

Projekt i realizacja: DevSpace.pl