Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Program Dobry Start
Wersja dla niedowidzących

Domy Pomocy Społecznej i Usługi Opiekuńcze

Wybierz interesujący Cię temat:

 1. Domy Pomocy Społecznej
 2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 3. Dzienne Domy Pomocy Społecznej

Zakres zadań Działu Domów Pomocy Społecznej i Usług Opiekuńczych obejmuje m.in.:
- kierowanie i umieszczanie osób w domach pomocy społecznej,
- realizację usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
- realizację usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia tj. Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

Domy Pomocy Społecznej i Usługi Opiekuńcze

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Podstawa prawna :
- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. z 2012r. poz. 964 ).

Procedura postępowania:

 1. Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Wniosek o przyznanie pomocy można zgłosić telefonicznie, listownie lub osobiście w siedzibie ośrodka.
 2. Pracownik socjalny MOPS przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Wywiad ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej, materialno-bytowej i rodzinnej osoby ubiegającej się o przyjęcie do dps, co daje podstawę do stwierdzenia przesłanek do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:

- pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie do dps, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
- zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia (druki dostępne w siedzibie MOPS),
- opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca sprawności psychofizycznej osoby,
- decyzja organu rentowo-emerytalnego lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego ustalające wysokość świadczenia,
- pisemna zgoda osoby, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w dps,
- zgoda na potrącanie opłaty z zasiłku stałego lub świadczenia emerytalno-rentowego,
- inne : ustalone z pracownikiem socjalnym w trakcie prowadzonego postępowania.

Wymagane dokumenty w przypadku umieszczania w dps osób ubezwłasnowolnionych:

- postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
- postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
- zgoda sądu zezwalająca opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w dps.

 1. Wywiad środowiskowy (alimentacyjny) przeprowadzany jest także u osób zobowiązanych do alimentacji (małżonek, zstępni, wstępni) na rzecz klienta, który ma na celu ustalenie możliwości zapewnienia przez rodzinę opieki osobie ubiegającej się miejsce w dps, a w przypadku braku możliwości zapewnienia tej opieki – ustalenie wysokości opłaty za dom pomocy społecznej.
 2. Zobowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt w dps są w kolejności :
  1. mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodu dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu,
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie,
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps, a opłatami wnoszonymi przez ww osoby.

Przed złożeniem wniosku w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej, prosimy o wstępną rozmowę z pracownikami socjalnymi Działu Domów Pomocy Społecznej i Usług Opiekuńczych.

USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Podstawa prawna :
- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm. )
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi ( Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm. )
- Uchwała Nr XXXIV/397/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat i trybu ich pobierania w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

Procedura postępowania:

 1. Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony telefonicznie, listownie lub osobiście w siedzibie ośrodka, bezpośrednio przez osobę zainteresowaną lub inne osoby i instytucje w jej imieniu. Zaleca się bezpośredni kontakt z pracownikami Działu Domów Pomocy Społecznej i Usług Opiekuńczych.
 2. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania (pobytu) osoby lub rodziny.

DZIENNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Dzienne Domy Pomocy Społecznej są ośrodkami wsparcia, w których organizowane są usługi opiekuńcze adresowane do osób samotnych lub w rodzinach, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może im zapewnić.

Podstawa prawna :
- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, z późn. zm.)
- Uchwała Nr XVI/172/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej w Jaworznie.

Usługi w Dziennym Domu Pomocy Społecznej obejmują w szczególności:
- zapewnienie warunków do wielogodzinnego przebywania osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy,
- całodzienne wyżywienie,
- udostępnienie urządzeń do utrzymania higieny osobistej,
- ogólną rehabilitację ruchową,
- udział w aktywnych formach wypoczynku,
- imprezy organizowane na terenie i poza ośrodkiem wsparcia,
- terapię zajęciową dla utrzymania sprawności psychofizycznej,
- pracę socjalną,..

Procedura postępowania:
- jak w przypadku ubiegania się o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Dzienne Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie Jaworzna:
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 183
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Jagiellońska 18.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl