Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Program 500plus
Wersja dla niedowidzących

Dokumenty do pobrania

Poniżej znajdą Państwo dokumenty do pobrania.

Świadczenia Wychowawcze

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Świadczenia Społeczne

 1. Oświadczenie do wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych - (pobierz .PDF rozmiar 115kb)
 2. Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych - (pobierz .PDF rozmiar 129kb)
 3. Wykaz detalicznych punktów handlowych - (pobierz .PDF rozmiar 16kb)
 4. Wzór upoważnienia do kasy - (pobierz .PDF rozmiar 61kb)
 5. Wzór upoważnienia do magazynu - (pobierz .PDF rozmiar 60kb)
 6. Wzór wniosku o zaświadczenie z DSS - (pobierz .PDF rozmiar 93kb)

Stypendia Szkolne

 1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej - (plik .PDF)
 2. Wniosek o zasiłek szkolny - (plik .PDF)

Świadczenia Rodzinne

 1. Wszystkie wnioski Świadczeń Rodzinnych znajdują się tutaj

Świadczenia Alimentacyjne

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - (pobierz plik .PDF)
 2. Zaświadczenie o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - (pobierz plik .PDF)
 3. Oświadczenie o dochodzie objętym podatkiem dochodowym od osób fizycznych - (pobierz plik .PDF)
 4. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - (pobierz plik .PDF)
 5. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - (pobierz plik .PDF)
 6. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne - (pobierz plik .PDF)
 7. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego dokument - (pobierz plik .PDF)
 8. Oświadczenie o bezskutecznej egzekucji alimentów - (pobierz plik .PDF)

Orzeczenie o Niepełnosprawności

 1. Wszystkie wnioski Miejskiego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności znajdują się tutaj

Jaworznicka Rodzina Wielodzietna

 1. Regulamin "Jaworznicka Rodzina Wielodzietna" - (pobierz .PDF)
 2. Ulgi dla Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej - (pobierz .PDF)
 3. Wniosek o Jaworznicką Kartę Miejską - (pobierz .PDF)
 4. Wniosek o wydanie karty Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej - (pobierz .PDF)
 5. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - (pobierz .PDF)
 6. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - (pobierz .PDF)
 7. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - (pobierz .PDF)
 8. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - (pobierz .PDF)
 9. Objaśnienia do wzoru wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu - (pobierz .PDF)

Świadczenia Pieczy Zastępczęj

 1. Wniosek dla Rodziny Zastępczej o świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - (pobierz .PDF)
 2. Wniosek na dodatek wychowawczy dla Rodziny Zastępczej - (pobierz .PDF)
 3. Wniosek dla Rodziny Zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania niepełnosprawnego dziecka - (pobierz .PDF)
 4. Wniosek na kontynuowanie nauki - (pobierz .PDF)
 5. Wniosek na usamodzielnienie - (pobierz .PDF)
 6. Wniosek na zagospodarowanie w formie rzeczowej - (pobierz .PDF)

Projekt i realizacja: DevSpace.pl