Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

20.06.2014

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) w ramach którego wprowadzona zostanie, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Sposób realizacji programu został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. Poz. 755).

Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:
1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka
2) małżonek rodzica
3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
3) bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu. Karta jest przyznawana bezpłatnie. Wniosek o przyznanie Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej jej członek posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty.

Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wyciąg z wyjaśnień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
Pytanie - „Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z karty?
Odpowiedź – Rodzice mogą korzystać z przywilejów jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców”.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A, celem realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w zakresie wprowadzenia dokumentów identyfikacyjnych członków tych rodzin w formie Karty Dużej Rodziny, udostępni wszystkim gminom rozwiązanie informatyczne służące do wprowadzania danych niezbędnych do wyprodukowania i spersonalizowania Kart Dużej Rodziny przez PWPW S.A.

Wnioski o przyznanie Kart wydaje i przyjmuje Dział Strategii i Projektów Społecznych MOPS mający siedzibę w budynku Zespołu Lecznictwa Otwartego przy ul. Grunwaldzkiej 235 (parter) w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 7:00 – 15:00 i w czwartki w godz. 7:00 – 17:00, tel. 618-18-37. Formularz wniosku można pobrać również ze strony internetowej MOPS.
O terminie i miejscu odebrania przyznanych kart, MOPS powiadomi telefonicznie lub w inny dostępny sposób.

Ponadto uchwałą Nr 765/332/IV/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. Projekt zawiera konkretne propozycje wsparcia dla rodzin wielodzietnych przez podmioty na terenie województwa śląskiego.

Integralną częścią projektu jest katalog ulg i uprawnień zwiększających dostęp rodzin do działających w województwie śląskim instytucji kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego, w szczególności zaś oferowanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne. Z uprawnień będą mogli korzystać członkowie rodzin wielodzietnych, którym jednostka samorządu terytorialnego przyznała uprawnienia na podstawie gminnego programu wspierania rodzin wielodzietnych, po zawarciu stosownej umowy pomiędzy Województwem Śląskim, a dana gminą. Katalog ulg i uprawnień pozostaje otwarty i będzie w miarę możliwości sukcesywnie poszerzany.

Trwają intensywne prace nad wdrożeniem projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. Z uprawnień wynikających z w/w karty skorzystają więc posiadacze naszej miejskiej karty „Jaworznicka Rodzina Wielodzietna”, na której zostanie naklejony hologram z logo województwa śląskiego.

REASUMUJĄC:

1. Karta „Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej” działa na zasadach do tej pory przyjętych. W możliwie najbliższym czasie w celu ujednolicenia zapisów, regulamin naszej miejskiej karty zostanie dopasowany do rozwiązań korzystniejszych zastosowanych w programie rządowym m.in. podniesienie wieku dziecka uprawnionego do 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.
2. Wnioski w ramach programu rządowego działającego na terenie całego kraju należy składać w sposób opisany wyżej (formularz w załączeniu).

Mogą więc Państwo być posiadaczami dwóch rodzajów Kart:
1) Karta „Jaworznickiej Rodziny wielodzietnej”, która daje uprawnienia na terenie Jaworzna i województwa śląskiego (karta miejska z hologramem z logo województwa śląskiego)
2) Karta z programu rządowego, która daje uprawnienia na terenie całego kraju

Informacje o poszczególnych programach znajdą Państwo na stronie www.mops.jaworzno.pl w zakładce „Strategie, Programy, Projekty” w punkcie „Programy dla rodzin wielodzietnych”.
1. Jaworznicka rodzina wielodzietna
2. Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny (również na www.slaskie.pl)
3. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych (również na www.rodzina.gov.pl)

420 jaworznickich rodzin, posiadaczy kart „Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej” otrzymało informację o w/w programie wraz z formularzem wniosku drogą pocztową.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl