Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

22.09.2014

PFRON dla Organizacji Pozarządowych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił otwarty XV Konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) i realizowany jest w formie wsparcia realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy oraz w oparciu o art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o zlecenie realizacji zadań, w ramach konkursu, są: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Warunkiem składania ofert w ramach konkursu przez podmioty, o których mowa powyżej jest: posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu).

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących celów programowych:

  • cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy,
  • cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
  • cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,
  • cel programowy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług,
  • cel programowy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych,

W ramach konkursu wykluczona została możliwość zgłaszania projektów dotyczących:

  • organizacji imprez turystycznych i/lub rekreacyjnych (cel programowy 3), które trwają powyżej 7 dni lub które mają znamiona turnusu rehabilitacyjnego,
  • zadania pn. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników (cel programowy 5),

Wnioski składa się za pośrednictwem Generatora Wniosków do dnia 15 października br. a wszystkie niezbędne informację dotyczące Konkursu znaleźć można na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

http://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane/2441,XV-Konkurs.html

Projekt i realizacja: DevSpace.pl