Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Program Dobry Start
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją przez MOPS projektu pn. „Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie” nr projektu : POWR.02.05.00-00-0075/16 dotyczącym wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta, informujemy, iż z dniem 01 czerwca 2018 roku zmienia się organizacja pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

I. DZIAŁ PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ:
Co możemy załatwić? Przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej z pomocy społecznej.
Telefon | @ 32 618 18 75 | email:
Nowa lokalizacja ul. Północnej 9b | 43-600 Jaworzno | II (drugie) piętro budynku | pokój nr 220
II. DZIAŁ OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI :
Co możemy załatwić?
 1. Osoby i rodziny zainteresowane przyznaniem usług pomocy społecznej w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennych Domów Pomocy Społecznej.
 2. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach Klubu Senior +.
Telefon 32 762 91 89 | email:
Nowa lokalizacja ul. Północnej 9b | 43-600 Jaworzno | III (trzecie) piętro budynku | pokój nr 315, 316, 317
III. DZIAŁ AKTYWIZACJI I WSPARCIA OSÓB BEZDOMNYCH :
Co możemy załatwić? Przyznawanie pomocy w formie udzielenia schronienia w schroniskach oraz noclegowniach dla osób bezdomnych.
Telefon 32 618 18 31 | email:
Nowa lokalizacja ul. Kolbego 20 | 43-600 Jaworzno | parter budynku | pokój nr 315, 316, 317
IV. DZIAŁ AKTYWIZACJI I WSPARCIA RODZINY:
Co możemy załatwić?
 1. Pomoc ze strony pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej (niezależnie od posiadanego dochodu) w wykorzystaniu przez osoby i rodziny swoich uprawnień i możliwości w celu poprawy sytuacji życiowej (m. in. finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej), w tym udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w skorzystaniu z usług dostępnych w środowisku.
 2. Wspieranie osób i rodzin polegające na wzmocnieniu, wyzwoleniu ich sił i zasobów.
 3. Budowanie sieci wsparcia dzięki aktywizacji otoczenia: rodziny, społeczności lokalnej, instytucji publicznych i niepublicznych.
 4. Reprezentowanie interesów osób i rodzin, pośredniczenie w kontaktach z instytucjami.
 5. Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, w szczególności w celu ochrony dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.
 6. Wsparcie ze strony asystenta rodziny i psychologa.
Telefon 32 762 91 85 | 32 762 91 96 | 32 618 18 27 | email:
Nowa lokalizacja ul. Grunwaldzka 235 | 43-600 Jaworzno | partner budynku oraz IV piętro budynku | wejście A
V. DZIAŁ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE:
Co możemy załatwić?
 1. Wsparcie dla rodzin doświadczających przemocy.
 2. Realizacja procedur „Niebieska Karta”.
 3. Realizacja procedur administracyjno - technicznych Zespołu Interdyscyplinarnego.
 4. DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KAŻDY CZWARTEK : 12.00-15.00 ORAZ W PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA OD 12.00 – 17.00 UL. JAGIELLOŃSKA 9, I PIĘTRO BUDYNKU
Telefon 32 762 91 84 | 32 618 18 79 | email:
Nowa lokalizacja ul. Jagiellońska 9 | 43-600 Jaworzno (Szczakowa) | I piętro budynku
VI. DZIAŁ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ :
Co możemy załatwić?
 1. Pomoc w nabyciu kompetencji społeczno – zawodowych głównie dla osób bezrobotnych.
 2. Pomoc w formie prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych.
Telefon 32 618 18 58 | 32 618 18 59 | email:
Nowa lokalizacja ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | III (trzecie) piętro budynku | pokój nr 312, 313, 314

INFORMUJEMY, ŻE WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY MOŻNA RÓWNIEŻ ZGŁOSIĆ :

 • osobiście u Pracowników Socjalnych przy ul. Północnej 9b, przy ul. Grunwaldzkiej 235, przy ul. Kolbego 20, przy ul. Jagiellońskiej 9, przy ul. Inwalidów Wojennych 14 (Dział Pieczy Zastępczej)
 • telefonicznie lub za pośrednictwem skrzynki elektronicznej na jeden z powyższych numerów oraz adresów e-mail
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP : skrzynka : mopsjaw/skrytka
LOKALIZACJA POZOSTAŁYCH DZIAŁÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE NIE ULEGA ZMIANOM TZN. :
Dział Realizacji Świadczeń Społecznych (poprzednia nazwa Działu : Dział Świadczeń Społecznych) ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | II piętro budynku | pokój nr 212-215 | 32 618 18 54
Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | partner budynku | pokój nr 3,4 | 32 618 18 69 | 32 618 18 70
Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | partner budynku | pokój nr 10-15 | 32 618 17 86
Dział Świadczeń Alimentacyjnych ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | partner budynku | pokój nr 1,2,16,17 | 32 618 17 90 | 32 618 19 42 | 32 618 18 36 |
Dział Świadczeń Wychowawczych (przyznawanie świadczeń m.in. 500+) ul. Grunwaldzka 235 | 43-600 Jaworzno | partner budynku | 32 618 18 37 | 32 762 91 95 | 32 762 91 91
Dział Pieczy Zastępczej ul. Inwalidów Wojennych 14 | 43-600 Jaworzno | II piętro budynku | 32 618 18 55 | 32 618 18 34 |
Dział Świadczeń Pieczy Zastępczej ul. Inwalidów Wojennych 14 | 43-600 Jaworzno | II piętro budynku | 32 618 18 60 | 32 618 18 33 | 32 618 18 51 |
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie
Czesław Smalcerz

Projekt i realizacja: DevSpace.pl