Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

25.06.2014

Z dniem 1 lipca 2014 r.

Kartę parkingową wydaje się:
1. Osobie niepełnosprawnej zaliczonej do:
- znacznego, lub
- umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O, 05-R lub 10-N) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

2. Osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

przy czym nie każdej osobie posiadającej orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym z powyższymi symbolami, zostanie przyznana karta parkingowa, zależy to od decyzji lekarza orzecznika oraz stopnia naruszenia sprawności organizmu.

3. Placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową wydaje (za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej) Przewodniczący Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie, na podstawie wydanego przez zespół:
1. orzeczenia o niepełnosprawności
2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
3. orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
- wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kartę parkingową wydaje się osobie posiadającej stosowne orzeczenie, na okres ważności tego orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat.

Do wniosku o wydanie karty parkingowej załącza się:
1. aktualne zdjęcie o wymiarach 35x45 mm
2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej
3. orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wglądu, w przypadku placówki dowód rejestracyjny pojazdu do wglądu.

Karty parkingowe
wydane na podstawie dotychczasowych przepisów
zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty,
jednakże nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.
Tego dnia wszystkie karty parkingowe tracą ważność!

Projekt i realizacja: DevSpace.pl