Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

UWAGA STUDENCI

Z dniem 25 września 2017 r. rusza nabór wniosków w ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski będzie można składać do dnia 10 października 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Północna 9b pok. 4.

Do pobrania:

 1. Wniosek MODUŁ II - (pobierz .PDF)

W dniu 1 sierpnia 2017 r. ruszył nabór wniosków w ramach kolejnych trzech zadań w Module I programu Aktywny Samorząd, który potrwa do dnia 30 sierpnia 2017 r. Osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu (Obszar A Zadanie nr 1), gdzie maksymalna kwota dofinansowania, będzie mogła osiągnąć nawet 5 000,00 zł. przy udziale własnym min. 15%. Wymogiem jest znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci, wiek do 18 roku życia lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu.

Wniosek A1:

 1. Wniosek dla osoby pełnoletniej
 2. Wniosek dla dziecka lub podopiecznego
 3. Wkładka
 4. Oświadczenie o wysokości dochodów
 5. Zaświadczenie lekarskie
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ponadto od 1 sierpnia br. możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego, jego elementów oraz oprogramowania (Obszar B Zadanie 1), a także do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (Obszar B Zadanie 2). Aby móc ubiegać się o dofinansowanie do Obszaru B1 należy posiadać znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej, dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku Obszaru B1 wymagany jest 10% udział własny, a kwoty dofinansowania uzależnione są od rodzaju niepełnosprawności tj. osoby niewidome mogą otrzymać dofinansowanie do 20 000,00 zł. z czego 12 000,00 zł. do urządzeń brajlowskich, pozostałe osoby z dysfunkcją narządu wzroku do 8 000,00 zł., natomiast maksymalna kwota dofinansowania dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych wynosi 5 000,00 zł. W Obszarze B2 natomiast udział własny nie jest wymagany, a dofinansowanie może wynieść nawet do 4 000,00 zł. dla osoby głuchoniewidomej oraz 2 000,00 zł. dla pozostałych osób.

Wniosek B1 i B2:

 1. Wniosek dla osoby pełnoletniej
 2. Wniosek dla dziecka lub podopiecznego
 3. Wkładka
 4. Oświadczenie o wysokości dochodów
 5. Zaświadczenie lekarskie
 6. Zgoda na przetwarzanie danych

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie nr 6/2017 od dnia 08.05.2017 r. ruszył nabór wniosków w ramach Modułu I Obszar A2, C2, C3, C4 i D, który potrwa do dnia 30.08.2017 r.

W ramach powyższych zadań osoby niepełnosprawne, po spełnieniu wyznaczonych kryteriów, będą mogły otrzymać pomoc w następującym zakresie:

Obszar A2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Dofinansowanie w tym obszarze może wynieść do 2100 zł. w tym: 1500 zł. dla kosztów kursu i egzaminów oraz 600 zł. dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd itp.) Udział własny wnioskodawcy w tym zadaniu wynosi min. 25%.

Wniosek Moduł I Obszar A zad. 2:

 1. Wniosek podopieczny dziecko Moduł I
 2. Wniosek osoba pełnoletnia Moduł I
 3. Wkładka A2
 4. Oświadczenie o dochodach
 5. Zaświadczenie lekarza A2
 6. Zgoda na przetwarzanie danych Moduł I

Obszar C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Dofinansowanie w tym obszarze wynosi do 2000 zł. Udział własny nie jest wymagany.

Wniosek Moduł I Obszar C zad. 2:

 1. Wniosek podopieczny dziecko Moduł I
 2. Wniosek osoba pełnoletnia Moduł I
 3. Wkładka A2
 4. Oświadczenie o dochodach
 5. Zgoda na przetwarzanie danych Moduł I

Obszar C3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania w tym zadaniu może wynieść przy amputacji: w zakresie ręki do 9000 zł., przedramienia do 20 000 zł., ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym do 26 000 zł., na poziomie podudzia do 14 000 zł., na wysokości uda (także staw kolanowy) do 20 000 zł., uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym do 25 000 zł. Udział własny wnioskodawcy w tym przypadku wynosi min. 10%.

Wniosek Moduł I Obszar C zad. 3:

 1. Wniosek osoba pełnoletnia Moduł I
 2. Wkładka C3
 3. Oświadczenie o dochodach
 4. Zaświadczenie lekarza C3
 5. Zgoda na przetwarzanie danych Moduł I
 6. Arkusz oceny szans na aktywizację zawodową
 7. Specyfikacja C3

Obszar C4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Dofinansowanie do naprawy wynosi do 30% kwot, o których mowa z Obszarze C zad. 3. Udział własny wnioskodawcy to min. 10%.

Wniosek Moduł I Obszar C zad. 4:

 1. Wniosek osoba pełnoletnia Moduł I
 2. Zaświadczenie lekarza C4
 3. Oświadczenie o dochodach
 4. Specyfikacja C4
 5. Zgoda na przetwarzanie danych Moduł I

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Dofinansowanie dla tego obszaru wynosi max. 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2400 zł w ciągu roku tytułem opieki nad jedną (każdą) osobą zależną. Udział własny w tym zadaniu wynosi min. 15%.

Wniosek Moduł I Obszar D:

 1. Wniosek osoba pełnoletnia Moduł I
 2. Zaświadczenie pracodawcy D
 3. Oświadczenie o dochodach
 4. Zgoda na przetwarzanie danych Moduł I
 5. Wkładka D

KOMUNIKAT

UWAGA STUDENCI

INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM DZISIEJSZYM TJ. 20 MARCA 2017 R. RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH MODUŁU II PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD, KTÓRY POTRWA DO DNIA 30 MARCA 2017 R. AKTUALNY DRUK WNIOSKU MOŻNA POBRAĆ PONIŻEJ, LUB W SIEDZIBIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, UL. PÓŁNOCNA 9B POK. NR 4 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7 DO 15.

Do pobrania:

 1. Wniosek MODUŁ II

KOMUNIKAT

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora MOPS nr 6/2017 z dnia 03.03.2017 r. informuję, iż wyznaczone zostały terminy naboru wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd.

W terminie od dnia 08.05.2017 r. do dnia 30.08.2017 r. w trybie ciągłym, przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco będą wnioski osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Modułu I do:

Obszar A2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,

Obszar C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar C4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

W terminie od dnia 01.08.2017 r. do dnia 30.08.2017 r. wydawane i przyjmowane będą wnioski w ramach:

Obszar A1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Obszar B1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Obszar B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd (dotyczy roku akademickiego 2016/2017) , który rozpocznie się z dniem 20.03.2017 r., a zakończy w dniu 30.03.2017 r. Termin naboru wniosków w ramach roku akademickiego 2017/2018 został wyznaczony w okresie od 25.09.2017 r. do 10.10.2017 r.

Program, nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe ustalone na 2017 r. dostępne są pod adresem : http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/3674,Aktywny-samorzad-dla-studentow-w-2017-roku.html


OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI TELEFONAMI W SPRAWIE UDZIELENIA DOFINANSOWANIA DO MODUŁU II INFORMUJĘ, ŻE OBECNIE MIEJSKI OŚRODEK POMOC SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE OCZEKUJE NA ZAWARCIE ANEKSU Z PAŃSTWOWYM FUNDUSZEM REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, A TYM SAMYM NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DALSZĄ REALIZACJĘ TEGO ZADANIA. PONADTO UCHWAŁA PFRON DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA TERMINÓW REALIZACJI NIEZBĘDNYCH DO ZAWARCIA UMÓW Z WNIOSKODAWCAMI ZNAJDUJE SIĘ W FAZIE PROJEKTU. O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY NA DOFINANSOWANIE DO NAUKI NA POZIOMIE WYŻSZYM, KAŻDY Z WNIOSKODAWCÓW ZOSTANIE POWIADOMIONY INDYWIDUALNIE.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku:

 1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy. Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody na wyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.
 2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia - na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
  1. do 25% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
  2. do 50% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia – do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
  3. do 75% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
  4. do 100% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),
  5. uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki. Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.
 3. Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:
  1. pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania – po zawarciu umowy dofinansowania,
  2. druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania – po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;
 4. Następuje ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Realizatora programu o wyrażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego przez Wnioskodawcę semestru. Obecnie wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę możliwa będzie nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia). Wnioskodawca, który po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie będzie mógł korzystać z pomocy w module II;
 5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
 6. Wprowadzono zasadę, iż Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów.

Komunikat w sprawie powyższych zmian znajduje się na stronie PFRON pod adresem http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3397,Uwaga-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Kierunki-dzialan-obowiazujacym-w-2016-r.html

Aktualny dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku zamieszczony jest, poniżej.>

 1. Kierunek działań AS 2016 - (pobierz plik .PDF)

AKTYWNY SAMORZĄD

Od dnia 26 września 2016 r. ruszył nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który potrwa do dnia 10 października 2016 r. Wnioski można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie przy ul. Północnej 9b pok. 4 w godzinach pracy Ośrodka. w formie formularza aktywnego.

UWAGA do wniosku o udzielenie dofinansowania do zakupu protezy (zadanie C3) jak również dofinansowania do naprawy protezy na III poziomie jakości (zadanie C4) należy dołączyć dwie oferty cenowe (specyfikacje zakupu) niezależnych od siebie zakładów ortopedycznych (protezowni). Druk do pobrania znajduje się w załączniku lub w na stronie www.pfron.org.pl w formie formularza aktywnego.

Od dnia 1 czerwca 2016 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł I, który potrwa do dnia 30 sierpnia 2016 r. W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną oraz zawodową poprzez dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (Obszar A zad. 1), do uzyskania prawa jazdy kategorii B (Obszar A zad. 2), zakupu sprzętu elektronicznego (Obszar B zad. 1) oraz szkoleń w zakresie sprzętu nabytego w ramach programu (Obszar B zad. 2), a także do utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C zad. 2), zakupu protez kończyn, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C zad. 3), jak i do utrzymania ich sprawności technicznej (Obszar C zad. 4). W ramach programu dofinansowanie również mogą uzyskać pracujący rodzice, posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, których dzieci uczęszczają do przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych itp. Wnioski w ramach Modułu I będą rozpatrywane po zakończeniu naboru.

WNIOSKI DO POBRANIA:

MODUŁ I - DZIECKO LUB PODOPIECZNY:

Obszar A1

 1. Wniosek podopieczny dziecko Moduł I
 2. Wkładka A1
 3. Oświadczenie o dochodach
 4. Zaświadczenie lekarza A1
 5. Zgoda na przetwarzanie danych Moduł I

Obszar B1

 1. Wniosek podopieczny dziecko Moduł I
 2. Wkładka B1
 3. Oświadczenie o dochodach
 4. Zaświadczenie lekarza B1
 5. Zgoda na przetwarzanie danych Moduł I

Obszar B2

 1. Wniosek podopieczny dziecko Moduł I
 2. Wkładka B2
 3. Oświadczenie o dochodach
 4. Zaświadczenie lekarza B2
 5. Zgoda na przetwarzanie danych Moduł I

Obszar C2

 1. Wniosek podopieczny dziecko Moduł I
 2. Wkładka C2
 3. Oświadczenie o dochodach
 4. Zgoda na przetwarzanie danych Moduł I

MODUŁ I - OSOBA DOROSŁA:

Obszar A1

 1. Wniosek dorosły Moduł I
 2. Wkładka A1
 3. Oświadczenie o dochodach
 4. Zaświadczenie lekarza A1
 5. Zgoda na przetwarzanie danych Moduł I

Obszar A2

 1. Wniosek dorosły Moduł I
 2. Wkładka A2
 3. Oświadczenie o dochodach
 4. Zaświadczenie lekarza A2
 5. Zgoda na przetwarzanie danych Moduł I

Obszar B1 i B2

 1. Wniosek dorosły Moduł I
 2. Wkładka B1 i B2
 3. Oświadczenie o dochodach
 4. Zaświadczenie lekarza B1 i B2
 5. Zgoda na przetwarzanie danych Moduł I

Obszar C2

 1. Wniosek dorosły Moduł I
 2. Wkładka C2
 3. Oświadczenie o dochodach
 4. Zgoda na przetwarzanie danych Moduł I

Obszar C3

 1. Wniosek dorosły Moduł I
 2. Wkładka C3
 3. Oświadczenie o dochodach
 4. Zaświadczenie lekarza C3
 5. Zgoda na przetwarzanie danych Moduł I
 6. ARKUSZ OCENY SZANS NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ
 7. Specyfikacja C3

Obszar C4

 1. Wniosek dorosły Moduł I
 2. Wkładka C4
 3. Oświadczenie o dochodach
 4. Zaświadczenie lekarza C4
 5. Zgoda na przetwarzanie danych Moduł I
 6. ARKUSZ OCENY SZANS NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ
 7. Specyfikacja C4

Obszar D

 1. Wniosek dorosły Moduł I
 2. Wkładka D
 3. Oświadczenie o dochodach
 4. Zaświadczenie pracodawcy
 5. Zgoda na przetwarzanie danych Moduł I
KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie wnioski w ramach Modułu I wydawane i przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia 01.06.2016 r. do 30.08.2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie wyznaczył dwa terminy przyjmowania wniosków w zakresie. Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski w ramach Modułu II (semestr letni) wydawane i przyjmowane będą od dnia 01.04.2016 r. do 15.04.2016 r., natomiast wnioski w ramach Modułu II (semestr zimowy) wydawane i przyjmowane będą od dnia 26.09.2016 r. do 10.10.2016 r. Wysokość dofinansowania w ramach programu uzależniona będzie od ilości złożonych wniosków, pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym (Moduł II) oraz merytorycznym (Moduł I).

W przypadku niedoboru środków finansowych PFRON w ramach programu, który uniemożliwi udzielenie dofinansowania w maksymalnej wysokości określonej w „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2016 roku” mogą zostać wyznaczone dodatkowe kryteria, uwzględniające indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.


AKTYWNY SAMORZĄD W 2016 ROKU

W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Funduszu PFRON przyjął „Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie w dniu 24 lutego 2016 roku złożył w Oddziale Śląskim PFRON wystąpienie o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w roku bieżącym.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków, ponieważ zgodnie z decyzją Funduszu, aneks do umowy zawartej pomiędzy Funduszem, a Miastem Jaworzno na realizację programu zostanie podpisany nie później niż do 18 marca 2016 r. Dopiero po zawarciu aneksu Realizator może podjęć działania związane z dalszą realizacją programu. Obecnie pracownicy Działu Rehabilitacji Społecznej MOPS zapoznają się z tegorocznymi zmianami, a także pracują nad dostosowaniem formularzy wniosków o dofinansowanie do zasad obowiązujących w bieżącym roku.

NA CO BĘDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC FINANSOWĄ:
MODUŁ I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
 • zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

WNIOSKI DO POBRANIA:

 • Wniosek MODUŁ II

Projekt i realizacja: DevSpace.pl